Start / Prislista

Prislista

Magistraternas prislista över tjänster

Magistraternas gemensamma prislista baserar sig på Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer åren 2018.

Ikraftträdande och giltighetstid för prislistan 1.1.2018 - 31.12.2018

Magistratens avgiftsfria tjänster är bl.a.

 • Utdrag ur befolkningsdatasystemet eller annan motsvarande handling för ansökan om socialt bidrag eller understöd.
 • Hindersprövning och förrättande av vigsel på magistraten under tjänstetid.
 • Utdrag ur registret över förmynderskapsärenden som för första gången utfärdas till intressebevakaren när intressebevakningen börjar.

Obs! När en information eller handling skickas kan debiteras 6,80 € utbud för ytterligare tjänster (inklusive fakturering och skickande via post, eventuellt faxavgift eller skickande elektroniskt). Med offentligrättsliga tjänsterna, avgiften är 5,50 € (moms 0%).

Till början av sidan

Arvsavsägelse

 • Registrering av arvsavsägelse 28 euro

Till början av sidan

Bekräftande av uppgifterna om delägarna i en bouppteckning

 • Delägarna är endast bröstarvingar, föräldrar och efterlevande make 65 euro
 • I övriga fall 130 euro

Om en ansökan som gäller fastställelse av delägaruppgifter återkallas eller förfaller debiteras hälften av avgiften.

Till början av sidan

Bestyrkande av köp

 • Bestyrkande av köp 120 euro

Till början av sidan

Europeiskt arvsintyg

 • Europeiskt arvsintyg 160 €
 • Till någon annan än sökanden utfärdad kopia av ett europeiskt arvsintyg 27 €
 • Förlängning av giltighetstiden för en kopia av ett europeiskt arvsintyg 27 €
  I Finland kommer arvsintyg att utfärdas av Magistraten i Nyland.

Till början av sidan

Förmyndarverksamheten

Tillståndsärenden

Beslut i tillståndsärende som avser avtal om avvittring och arvsskifte, enligt den nettoförmögenhet som ska delas:

Förmögenhet som ska delas:

 • 0–85 000 euro 184 euro/beslut
 • 85 001-170 000 euro 324 euro/beslut
 • 170 0001 euro - 444 euro/beslut
 • Fastställande av egendomsförvaltningsplan 184 euro/beslut
 • Beslut i annat tillståndsärende 184 euro/beslut

Revision

Revisionsavgiften baserar sig på de bruttotillgångar som huvudmannen har i slutet av redovisningsperioden. Om huvudmannens nettoinkomster inklusive sociala förmåner är mindre än 8029 euro om året uppbärs ingen avgift.

Bruttotillgångar:

 • 0–34 000 euro 52 euro/revision
 • 34 001–67 000 euro 97 euro/revision
 • 67 001–135 000 euro 146 euro/revision
 • 135 001–336 000 euro 240 euro/revision
 • 336 001–840 000 euro 354 euro/revision
 • 840 001 – euro 454 euro/revision

Av en minderårig huvudman uppbärs hälften av den revisionsavgift som anges ovan. Om tre eller flera minderåriga huvudmän bor i samma hushåll och har en gemensam intressebevakare, uppbärs av varje huvudman en tredjedel av den revisionsavgift som anges i tabellen.

Om redovisningsperioden är minst två år, tas det för det sista hela året ut en revisionsavgift enligt tabellen, och för de övriga perioderna på ett år en tredjedel av den revisionsavgift som anges i tabellen. Om redovisningsperioden är kortare än två år, tas det för revisionen ut en avgift enligt tabellen, men dock så att om redovisningperioden är korta än ett halvt år ska det tas ut endast hälften av den revisionsavgift som anges ovan.

Magistraten debiterar de tilläggskostnader som föranleds av anskaffningen av utredningar i anknytning till ovan avsedda prestationer till fullt belopp separat i varje enskilt fall.

Ansökan hos tingsrätten

Ansökan 152 euro

Förmyndarmyndighetens närvaro i tingsrätten 324 euro

Förordnande av intressebevakare eller ställföreträdare

Magistratens beslut om förordnande av intressebevakare eller ställföreträdare 113 euro

Utdrag ur registret över förmynderskapsärenden

Utdrag ur registret över förmynderskapsärenden 15 euro

Intressebevakningsfullmakt

Fastställande av en intressebevakningsfullmakt enligt 24 § i lagen om intressebevakningsfullmakt 130 euro/beslut

Fastställande av en intressebevakningsfullmakts återkallelse enligt 28 § i lagen om intressebevakningsfullmakt 97 euro/beslut

Magistraten debiterar de tilläggskostnader som föranleds av anskaffningen av utredningar i anknytning till ovan avsedda förmynderskapsprestationer till fullt belopp separat i varje enskilt fall.

Till början av sidan

Givande av gåva

 • Registrering av anmälan om gåva mellan närstående personer 49 euro
 • Utdrag ur registret över gåvoärenden 15 euro

Till början av sidan

Handelsregistret och föreningsregistret

Fr.o.m. 1.9.2015 överförs handelsregister‐ och föreningsregisterärenden samt handläggning av bostadsaktiebolagsärenden till PRS. Läs mer

Till början av sidan

Hemkommun- och befolkningsuppgifter

Uppgifter om person, familj och boende

 • Utdrag ur befolkningsdatasystemet (ämbetsbevis) 9 euro
 • Manuellt uppgjort utdrag 30 euro.
  Om ett manuellt utdrag medför mer än 30 minuter arbete, debiteras en tilläggsavgift på 30 € för varje påbörjad 30 minuters period.
 • Förteckning över boende 0,30 €/boende, minimidebitering 15€/kund
 • Statistik 3 euro 1 sida + 1,50 euro följande sidor (minimidebitering 12 euro)

Leveransavgift

Obs! På de produkter som levereras per post tillkommer leveransavgift på 5,50 euro.

Till början av sidan

Konsumentrådgivning

 • Konsumentrådgivningen är avgiftsfri.
 • För samtal till servicenumret debiteras lokalnät- eller mobilsamtalsavgift.

Till början av sidan

Namnärenden

Namnändring görs antingen genom anmälan eller genom ansökan. Läs mer.

 • Ansökan om ändring av förnamn 101 €
 • Ansökan om ändring av släktnamn 101 €
 • Ansökan om ändring av släktnamn när ansökan enligt  namnlagen ska kungöras i den officiella tidningen 201 €

Om ansökan gäller ändring av såväl förnamn som släktnamn, debiteras 50 € av avgiften för ändring av förnamn och avgiften för ändring av släktnamn till fullt belopp.

Till början av sidan

Notarius publicus

 • Apostille-intyg 13 euro
 • Intyg över att någon lever till personer som är bosatta utomlands 15 euro
 • Kompetensintyg som innehåller intyg om ställning och underteckning 13 euro
 • Styrkande av riktigheten hos en underskrift (per underskrift) 9 euro
 • Styrkande av riktigheten hos en kopia av en handling 4 euro per styck eller sida
 • Styrkande av meritförteckning 65 euro
 • Öppning och stängning av bankfack (+ 10 euro för varje följande fack) 78 euro
 • Växelprotest 39 euro

Om man i samband med de ovannämnda intygen eller åtgärderna blir tvungen att genomföra exceptionellt arbetskrävande kontroller eller utredningar tas det dessutom ut en avgift som motsvarar de kostnader för arbete som föranleds av dessa. Priset per arbetstimme är 60 €.

För andra intyg som utfärdas av notarius publicus tas det ut en avgift som motsvarar de kostnader för arbete som utfärdandet av intyget föranleder. Priset per arbetstimme är 60 €.

Avgiften för andra intyg som utfärdas av notarius publicus är dock minst 10 €.

Till början av sidan

Prisuppgifter för samtal till magistraten

 • För ett telefonsamtal till magistratens 0295-nummer från en fast telefon debiteras lokalnätsavgiften enligt abonnemangsavtalet. För samtal från mobiltelefon debiteras mobilsamtalsavgiften enligt abonnemangsavtalet.
 • 0295-numren är enligt Kommunikationsverket riksomfattande nummer som är flyttbara och oberoende av operatören och i samtal till dessa nummer ingår varken service- eller andra specialavgifter.

Till början av sidan

Valärenden

 • Utdrag ur rösträttsregistret 9 euro

Till början av sidan

Vigsel

 • Vigsel som förrättas utanför tjänstetid 250 euro
 • Vid civilvigsel som förrättas utanför vigselförrättarens tjänsterum eller i tjänsterum utanför tjänstetid ersätts vigselförrättarens resekostnader enligt statens resereglemente. Till vigselförrättaren betalas även dagtraktamente då villkoren för att erhålla dagtraktamente uppfylls.
 • Resekostnaderna delas mellan de brudpar som vigs på samma dag. Om samtliga vigslar utanför tjänstetid sker på tjänsteställe, delas resekostnaderna jämnt mellan brudparen. I annat fall delas resekostnaderna för vigslar som sker under samma dag på olika orter mellan brudparen i förhållande till resornas längd. Eventuellt dagtraktamente delas alltid jämnt mellan brudparen.
 • Vigsel under tjänstetid och på tjänsteställe är avgiftsfri.
 • Vigsel som förrättas utanför tjänsteplats på tjänstetid 150 euro

Till början av sidan

Äktenskapsförord

 • Registrering av äktenskapsförord 49 euro
 • Registrering av anmälan om gåva mellan makar 49 euro
 • Registrering av anmälan om hävande av giftorätt 49 euro
 • Registrering av avtal om lag som tillämpas på makars förmögenhetsförhållande 49 euro
 • Registrering av avvittringsinstrument 49 euro
 • Utdrag ur registret över äktenskapsförord 15 euro
 • Intyg ur registret över äktenskapsförord 15 euro
 • Utredning ur officiella tidningens årsförteckning 13 euro

Till början av sidan