Start / Blanketter och anvisningar

Blanketter och anvisningar

 

Äktenskapsförord

     
Ansökan om registrering av äktenskapsförord/
avvittringshandling
pdf doc  

Europeiskt arvsintyg

     
Europeiskt arvsintyg pdf   www

Förbud mot utgivning av personuppgifter

     
Förbud mot utgivning av personuppgifter pdf    

Förmyndarverksamheten

     

Förordnande av intressebevakare

     
Behov av intressebevakning och förordnande av en intressebevakare pdf
doc  
Ansökan om intressebevakare
pdf xls  
Ansökan - Enligt 53 § pdf doc xls
Anmälan om att person uppenbarligen är i behov av intressebevakare pdf xls  
Utlåtande i intressebevakningsärende
pdf doc
 
Utlåtande av person som föreslås bli förordnad en intressebevakade
pdf doc
Uppgifter om föreslagen intressebevakare och samtycke till intressebevakningsuppdraget
pdf xls  www

Uppgifter om person som föreslås bli förordnad en intressebevakare

pdf xls  
Begäran om avgörande
pdf    
Huvudmannens samtycke till förordnande av intressebevakare pdf xls www

Förordnande av ställföreträdare för intressebevakare

     
Ansökan om förordande av ställföreträdare för intressebevakare pdf doc  
Samtycke till uppdrag som
ställföreträdare
pdf xls www

Tillståndsärende

     
Ansökan om tillstånd pdf   www
Huvudmannens samtycke till rättshandling pdf  xls  
Anvisningar om tillståndsansökan     www

Fastställelse av intressebevakningsfullmakt

     
Ansökan om fastställelse av intressebevakningsfullmakt pdf    
Fullmaktsgivarens utlåtande i ärende för att fastställa intressebevakningsfullmakt
pdf doc
 
Utlåtande i ärende för att fastställa intressebevakningsfullmakt
pdf doc
 
Ansökan om förordnande av intressebevakare att sköta fullmäktiges uppgifter      
Ansökan om förordnande av intressebevakare att sköta fullmäktiges uppgifter
pdf xls
 
Fullmaktsgivarens samtycke till förordande av intressebevakare pdf    

Ansökan om att intressebevakningen skall upphöra / skiljande av intressebavakare från  uppdraget / ändring av intressebevakarens uppdrag

     
Ansökan om upphörande av intressebevakningen/Ansökan om ändring intressebevakarens uppdrag eller uppdragets giltighetstid pdf    
Ansökan om att skilja intressebevakaren från sitt uppdrag / byte av intressebevakare pdf    

Övervakning av intressebevakare och intressebevakningsfullmäktige

     
Egendomsförteckning / minderårig huvudman   doc  
Anvisning för ifyllande av egendomsförteckning / minderårig huvudman   doc  
Egendomsförteckning (intressebevakare) / myndig huvudman   doc  
Egendomsförteckning  (intressebevakningsfullmäktige) pdf doc  
Anvisning för ifyllande av egendomsförteckning / myndig huvudman   doc  
Redovisnings års och slutredovisningblankett pdf doc  xls
Anvisningar för års- och slutredovisning pdf doc  
Dödsboblankett pdf doc  
Dödsboblankett - anvisningar pdf doc  
Redovisning - Intressebevakarens arvodespecifikation 2019 xls    
Redovisning - Intressebevakarens arvodespecifikation 2018 xls    
Redovisning - Intressebevakarens arvodespecifikation 2017 xls    
Redovisning - Intressebevakarens arvodespecifikation 2016 doc xls  
Redovisning - Intressebevakarens arvodespecifikation 2015 doc xls  
Redovisning - Intressebevakarens arvodespecifikation 2014 doc xls  
Redovisning - Intressebevakarens arvodespecifikation 2013 doc xls  
Redovisning - Intressebevakarens arvodespecifikation 2012
(eller det föregående räkenskapsåret)
pdf    
Ansökan – Enligt 53 § 2 moment (spärrkonto)    xls  
Grunderna för bestämmande av arvode för intressebevakare    www
Till början av sidan      

Hemkommun- och befolkningsuppgifter

     
Flyttanmälan      
Flyttanmälan     www

Utomlands bosatta finska medborgares anmälan om ny adress

pdf   www
Uppgift om religiösa samfund      
Utträde ur religionssamfund (Skriv ut blanketten) pdf    
Utträde ur religionssamfund (Elektronisk tjänst)     www
Anslutning till religionssamfund pdf   www
12-17 årings samtycke till anslutning till religionssamfund/utträde ur religionssamfund pdf    
Vårdnadshavarnas samtycke till 15-17-årings anslutning till religionssamfund/utträde pdf    
Uppgift om språk      
Anmälan om kontaktspråk till befolkningsdatasystemet pdf   www
Anmälan om ändring av modersmål i befolkningsdatasystemet pdf   www
Uppgift om yrke      
Anmälan av yrke till befolkningsdatasystemet pdf doc www
Utövning av rätt till insyn pdf   www

Anhållan om registrering av personuppgifter i befolkningsdatasystemet (för en utlänning)

pdf    
Anmälan om utomlands född finsk medborgare pdf    
Anmälan om utomlands född finsk medborgare, anvisning pdf    
Anmälan om utomlands avliden Finsk medborgare pdf    
Anmälan om utomlands avliden finsk medborgare, anvisning pdf    
Legalisering av bilagor - Anvisning pdf    
Registrering av utlänningar      
Registreringsanmälan för utlänningar pdf    
Godkännande av faderskap      
Ansökan till magistraten om upphävande av den äkta mannens fadelskap pdf  doc  
Till början av sidan      

Givande av gåva

     
Anmälan om gåva pdf doc www
Anmälan om gåva – anvisning pdf doc  
Till början av sidan      

Namnärenden

     
Ansökan om namnändring pdf   www
Samtycke till ändring av efternamn pdf    
Anmärkning med anledning av ansökan om namnändring pdf    
Yrkande på tillämpning av finsk lag på fastställandet av namnet på en person pdf    
Anmälan till befolkningsdatasystemet om tilltalsnamn pdf   www
Anmälan till befolkningdatasystemet om tilltalsnamn för minderårig barn pdf
   
Till början av sidan      

Fastställelse av uppgifterna om delägarna i en bouppteckning

     
Ansökan om fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning pdf  doc
Till början av sidan      

Informationstjänsten

     
Förbud mot utgivning av personuppgifter pdf   www
Blankett för beställning av massdata pdf doc www
Registerutdrag från magistraten – beställningsblankett pdf doc  
Registrering av kontaktadress i samband med spärrmarkering     www

Valärenden

     
Anmälan som röstberättigad pdf   www
Till början av sidan      

Vigsel

     
Begäran om prövning av hinder mot äktenskap pdf     www
Uppgifter som uppges för ingående av åktenskap utomlands - Information for forein fiancé - fiancée pdf doc  
Uppgifter som uppges för registrering av äktenskap utomlands – Information for registration of marriage abroad pdf doc  
Anmälan on en Finsk medborgares registering över partnerskap utomlands pdf    
Anmälan om omvandling av i Finland registrerat partnerskap till äktenskap pdf    
Anmälan on utomlands vigd finsk medborgare
pdf    
Anmälan om utomlands vigd finsk medborgare, anvisning pdf    
Legalisering av bilagor -Anvisning pdf    
Till början av sidan      

Övriga registerärenden

     
Registret över ärenden som gäller samboförhållanden - Anmälan om registrering av åtskiljandehandlingar/avtal om gottgörelse/andra handlingar om gottgörelse pdf doc  
Ansökan om vigselrätt pdf doc  
Anmälan om utomlands registrerad partnerskap pdf    
Anmälan om utomlands registrerat partnerskap, anvisning pdf    
 Till början av sidan      

Intyg från befolkningsdatasystemet

     
Utdrag ut befolkningsdatasystemet  pdf   www
Släktutredningar pdf   www
       
Till början av sidan