Start / Tjänster / Namnärenden

Namnärenden

Namnärenden, blanketter och prislista  

Alla människor som har sin bostadsort i Finland och som finns med i det finska befolkningsdatasystemet kan ändra sitt för- och efternamn i Finland.

Dessutom kan namnbytet göras i Finland för finska medborgare som bor utomlands i ett annat land än Norge, Sverige eller Danmark.

Magistraterna är första instans i ärenden som gäller namnändringar.

Förnamn  

Var och en ska ha ett förnamn. Förnamnen får vara högst fyra till antalet. Namn som är förenade med bindestreck räknas som ett namn. Namnet ska uppfylla kraven i lagen om för- och efternamn. Förnamnet kan ändras med ansökan till magistraten.

Efternamn 

När barnet föds får det sina föräldrars efternamn om föräldrarna har ett gemensamt efternamn.

Om föräldrarna har olika efternamn ska de meddela församlingen eller magistraten i samband med registreringen av barnet vilkendera förälderns efternamn barnet får, eller om barnet får en efternamnskombination.

Om föräldrarna inte har ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination men de redan har ett gemensamt barn med gemensam vårdnad får det nya barnet samma efternamn som sitt syskon redan har.

Efternamnet kan bytas med ansökan till magistraten. Efternamnet ska uppfylla kraven i lagen om för- och efternamn.

Att göra ett namnbyte

Ansökan kan skickas till vilken magistrat som helst.

Du kan ansöka om ett namnbyte med en elektronisk blankett, per post med en blankett som kan skrivas ut på magistratens webbplats, eller genom att besöka magistraten.

Namnärenden 

Namnärenden, blanketter och prislista

Var och en som har hemvist i Finland och är antecknad i befolkningsdatasystemet kan ändra sitt förnamn och efternamn i Finland.

En finsk medborgare som har sin hemvist i någon annan stat än Norge, Sverige eller Danmark, kan också få sitt namn ändrat i Finland.

Magistraterna är första instans i ärenden som gäller namnändringar.

Hur gör man en namnändring

Du kan göra en namnändring antingen elektroniskt, genom att besöka magistraten eller genom att skicka en pappersblankett till magistraten.

Olika blankettyper:

Ansökan om namnändring

Med blanketten kan du ansöka om

  • ändring av förnamn
  • ändring av efternamn eller
  • ändring av för- och efternamn

Samtycke till ändring av efternamn

Blanketten ska användas när

  • du ansöker om ett efternamn som används av din make/maka eller sambo. För att anta efternamnet behöver du makens/makans eller sambons samtycke.
  • du ansöker om ett efternamn som används av ditt barn eller ditt syskon. Du behöver ett samtycke av alla de som enligt befolkningsdatasystemet bär efternamnet.
  • du ansöker om fosterförälderns efternamn. För det behöver du fosterförälderns samtycke.
  • du ansöker om ett nybildat efternamn som är detsamma som ett skyddat kännetecken. För det behöver du samtycke från bäraren av kännetecknet.

Anmälan om antagande av efternamn

Blanketten ska användas om du inte har något efternamn och du anmäler att du antar ett.

Om en person saknar efternamn när han eller hon införs i befolkningsdatasystemet i Finland ska personen meddela magistraten vilket efternamn han eller hon antar. Anmälan ska göras inom sex månader från det att personens uppgifter infördes i befolkningsdatasystemet.

Anmärkning med anledning av ansökan om namnändring

Blanketten ska användas när magistraten har informerat om ett ansökt nybildat efternamn genom att publicera namnet på sin webbplats och du anser att godkännande av ansökan kränker din rätt. Du har då rätt att göra en anmärkning med anledning av ansökan.

Anmärkning ska framställas skriftligen till magistraten inom 30 dagar räknat från den dag då information om det ansökta nybildade efternamnet publicerades. Anmärkning som framställs efter utgången av nämnda tid kan dock beaktas, om ärendet ännu inte är avgjort.

Krav på tillämpning av finsk lag på fastställandet av namnet på en person

Blanketten ska användas om du bor stadigvarande utomlands i ett land utanför Norden och detta land kräver att den finska lagen om för- och efternamn ska tillämpas på fastställandet vid ditt namn.

Tilltalsnamn

Blanketten ska användas om du vill att något av dina nuvarande efternamn ska bli ditt tilltalsnamn. Du kan göra en anmälan om att tilltalsnamnet ska antecknas i befolkningsdatasystemet.

Blankett för en minderårigs tilltalsnamn

Blanketten ska användas om man vill anmäla en minderårigs tilltalsnamn till befolkningsdatasystemet. För personer som fyllt 10 år krävs skriftligt samtycke. En person som fyllt 15 år kan själv bestämma om anmälan av tilltalsnamnet. Vårdnadshavarna kan höras i ärendet.