Start / Tjänster / Hemkommun- och befolkningsuppgifter / Registrering av utlänningar

Registrering av utlänningar

Registrering av uppgifter och personbeteckning  

Om du är utländsk medborgare och flyttar till Finland permanent, registreras du i Finlands befolkningsdatasystem, om förutsättningarna för registrering fylls. Om du flyttar till Finland bara för en kort tid, kan du registreras vid behov. En allmän förutsättning för registrering är att ditt uppehåll i Finland är lagligt.

I befolkningsdatasystemet registreras dina centrala personuppgifter, så att Finlands myndigheter har tillgång till dem bland annat då val anordnas, för beskattning, hälsovård, justitieförvaltning och statistik. Centrala uppgifter är namn, födelsetid, kön, modersmål och nationalitet samt adress i Finland. Dessutom kan uppgifter registreras om till exempel födelseort, civilstånd, barn, föräldrar, make/maka samt barnens förmyndare.

I samband med registreringen ges du en personbeteckning, med vilken myndigheter kan kontrollera dina personuppgifter i befolkningsdatasystemet. Personbeteckningen behöver du då du uträttar ärenden hos myndigheter och ibland även hos privata företag.

Ytterligare information om personbeteckning hittas här: http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/kotikunta_ja_vaestotiedot/Henkilotunnus/

Till början av sidan

Begäran om registrering och personligt besök

Du ska själv begära registrering genom att personligen besöka en myndighet för att registrera dig. Om hela din familj registreras, ska alla familjemedlemmar vara på plats personligen.

Du kan begära en personbeteckning:

 • Migrationsverket, om du inlämnar en ansökan om uppehållstillstånd, om du söker registrering för EU-medborgares uppehållsrätt eller gör ett besök för asylsamtal http://www.migri.fi/

Om du besöker magistraten, kan du samtidigt få din adress införd i befolkningsregistret. Om du fått din personbeteckning någon annanstans än hos magistraten och vill ha en hemkommun, ska du också alltid besöka magistraten.

Till början av sidan 

Tillfällig adress 

Om du bor i Finland bara tillfälligt eller om du inte har rätt till en hemkommun, kan magistraten registrera din tillfälliga adress i befolkningsdatasystemet, om registreringens förutsättningar fylls i övrigt. Om du har en finländsk personbeteckning redan, kan du meddela din tillfälliga adress med en flyttanmälan.

https://www.posti.fi/muuttoilmoitus/

Till början av sidan

Hemkommun

Till vissa villkor kan du ges en hemkommun och en stadigvarande adress i Finland. Du behöver en hemkommun, så att du kan använda service som kommuner erbjuder enbart sina invånare. Ibland behövs en hemkommun även för att du ska kunna använda service som statliga myndigheter erbjuder eller få förmåner och stöd i pengar.

Om villkoren fylls kan du få en hemkommun, och din adress kan registreras som din stadigvarande boendeadress, om du har för avsikt att bo i Finland minst ett år. Dessutom krävs beroende på din nationalitet:

 • om du är medborgare i ett EU- eller ETA-land eller i Schweiz, ska du först registrera din uppehållsrätt hos Migrationsverket.
 • om du är medborgare i ett annat land, ska du ha ett tillstånd som ger rätt till fortsatt eller stadigvarande uppehåll. Om du har ett giltigt tillstånd för minst ett års tillfälligt uppehåll, det vill säga B-uppehållstillstånd, får du en hemkommun bara om du kan visa att du har för avsikt att stanna och bo stadigvarande i Finland. Du kan visa det till exempel genom att:
 • visa ett arbetsavtal eller studieintyg, som visar att arbete eller studier pågår minst två år
 • visa en släktutredning, som visar att du är av finländsk härkomst
 • genom att berätta att du tidigare haft en hemkommun i Finland och denna information kan ses i befolkningsdatasystemet
 • visa en utredning om att du bott i Finland oavbrutet minst ett år efter att du migrerat till landet

Oavsett din nationalitet kan du få en hemkommun, om du vistas i landet lagligt, om din familjemedlem har en hemkommun i Finland om du har för avsikt att bo i Finland minst ett år.

 • dina familjemedlemmar är:
  • din make/maka eller andra parten i ett registrerat parförhållande
  • minderåriga barn, vars förmyndare du är
  • din make/maka, som ni bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden minst två år eller om ni har gemensam vårdnad om ett gemensamt barn.
 • dina myndiga barn ses som familjemedlemmar enbart i det undantagsfall att du de facto ansvarat för deras välbefinnande och utkomst. Samma gäller dina föräldrar, om du är myndig själv.

Om du är medborgare i ett annat nordiskt land, räcker det att du har för avsikt att bo i Finland minst ett år för att få en hemkommun.

Till början av sidan

Flyttning mellan nordiska länder 

På flyttning mellan nordiska länder, det vill säga Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark (inklusive Färöarna och Grönland) tillämpas ett avtal mellan nordiska länder om befolkningens registrering.

Avtalets syfte är att alla som flyttar mellan de nordiska länderna registreras bara i en nations befolkningsregister åt gången och å andra sidan att den som flyttar inte hamnar helt utanför befolkningsregistret. De lokala registermyndigheterna i det mottagande landet beslutar om förutsättningar för registrering.

Om du flyttar från ett annat nordiskt land till Finland, ska du besöka magistraten personligen för att meddela att du migrerat till landet senast en vecka från flyttdatumet.

Till början av sidan 

Dokument som behövs 

Då du begär registrering, ha med dig dessa dokument:

 • ett giltigt pass eller EU-medborgarens officiella personkort med foto
 • uppehållstillståndskort eller annat intyg över att ditt uppehåll i Finland är lagligt
 • registreringsintyg över EU-medborgarens uppehållsrätt, om du flyttat till Finland för att bo och du vill ha en hemkommun
 • vid behov en utredning över arbete eller studier i Finland (till exempel ett arbetsavtal eller ett närvarointyg från läroanstalt)
 • vid behov legaliserade och översatta födelseattest, civilstånds-, vigsel- och skilsmässoattest, dödsattest samt övriga officiella dokument, vars innehåll du önskar att magistraten registrerar i befolkningsdatasystemet
 • Om staten inte är part i nämnda Haag-konvention, inlämnas attesten i original till ifrågavarande lands utrikesministerium, som legaliserar att myndigheten ifråga beviljat dokumentet. Efter detta levereras dokumentet till Finlands beskickning, som i sin tur legaliserar intyget av utrikesministeriets tjänsteman.
 • Viktig information om legaliserings- och översättningskrav hittas här:http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/ohjeita_ulkosuomalaisille/Ohjeita-ulkosuomalaisille/

Till början av sidan

Blanketter 

För registreringen ska du fylla i blanketten registrering av utlänning. Fyll gärna i blanketten i förväg.

 

Till början av sidan