Start / Tjänster / Bestyrkande av köp

Bestyrkande av köp

Vem är köpvittne?

Köpvittnen vid magistraten är häradsskrivarna och de tjänstemän som magistratens chef har förordnat till offentliga köpvittnen.

Köpvittnen kan bestyrka köp oberoende av i vilken kommun fastigheten ligger.

Till början av sidan

När behövs ett köpvittne?

Vid överlåtelse av fastighet ska ett köpvittne närvara vid undertecknande av överlåtelsehandlingen.

Överlåtelsen kan vara t.ex. ett köp, byte eller en gåva.

Även ett föravtal om fastighetsköp ska bevittnas av ett köpvittne.

Till början av sidan

Köpvittnets uppgifter

Köpvittnets uppgift är att kontrollera köpebrevet och andra överlåtelsehandlingar för en fastighet.

Innan köpvittnet bevittnar en överlåtelse ska han kontrollera parternas identitet samt att överlåtelsehandlingen uppfyller de lagstadgade formkraven. Parterna bör kunna uppvisa ett identitetsbevis då handlingarna undertecknas.

Överlåtelsehandling

Med överlåtelsehandling avses en handling av vilken framgår att en egendom har överlåtits. Handlingen kan vara exempelvis ett köpekontrakt eller ett gåvobrev.

En överlåtelsehandling ska innehålla åtminstone följande uppgifter: överlåtelseavsikten, vilken fastighet överlåtelsen gäller, överlåtaren/överlåtarna och mottagaren/mottagarna samt eventuell köpesumma eller annat vederlag, om det inte är fråga om en gåva.

Till början av sidan

Vittnesintyg, lagfart och avgift

Efter att parterna i överlåtelsen har undertecknat överlåtelsehandlingen, bestyrker köpvittnet överlåtelsen genom att anteckna sitt vittnesintyg på överlåtelsehandlingen. Vittnesintygen antecknas på varje överlåtelsehandling.

Köpvittnes intyg

I egenskap av köpvittne intygar jag att (säljarens namn)(säljarens ort) som överlåtare samt (köparens namn)(köparens ort) som förvärvare har undertecknat denna överlåtelsehandling och att de har varit samtidigt närvarande då överlåtelsen bestyrkts. Jag har kontrollerat undertecknarnas identitet och konstaterat att överlåtelsehandlingen har uppgjorts i den form som anges i 2 kap. 1 § jordabalken.

  • Ort och datum (samma som i köpekontraktet)
  • Köpvittnets underskrift
  • Namnförtydligande
  • (Tjänsteställning/av lantmäteriverket förordnad)
  • Köpvittnets beteckning

Lagfart

Köpvittnet informerar klienter om hur man söker om lagfart samt ger upplysningar om hur parternas personuppgifter behandlas i myndigheternas register. Köpvittnet meddelar uppgifterna om överlåtelsen till lantmäteriverket och till den kommun där fastigheten är belägen.

Avgift

Avgiften för bestyrkande av ett fastighetsköp är 120 euro. Om överlåtelsen på parternas begäran sker någon annanstans än på magistraten, kan köpvittnet uppbära ersättning för sina resekostnader.

Till början av sidan