Start / Tjänster / Fastställelse av uppgifterna om delägarna i en bouppteckning

Fastställelse av uppgifterna om delägarna i en bouppteckning

Allmänt

Genom en fastställelse av uppgifterna om delägarna i bouppteckningen fastställer magistraten att alla delägare i boet och arvlåtarens make har skrivits in i bouppteckningen på det sätt som föreskrivs i ärvdabalken.

Ansökan om fastställelse av uppgifterna om delägarna är frivilligt och förutsätts inte i lag. En fastställelse kan vara till fördel till exempel när dödsboet ska sälja en lägenhet eller fastighet.

Fastställelse av uppgifter om delägarna i en bouppteckning kan endast göras i de fall när arvlåtaren vid sin död hade hemkommun i Finland. Det finns ingen bestämd tid inom vilken ansökan om fastställelse kan göras men fastställelse är möjlig endast vid bouppteckningar som gäller en person som dött 1966 eller efteråt.

Vem kan ansöka

Fastställelse av uppgifter om delägarna i en bouppteckning kan sökas av en delägare i dödsboet, av änkan/änklingen, av den som sköter boet, av en boutredningsman, av en skiftesman eller av en testamentsexekutor. Om någon annan än ovan nämnda personer ansöker om fastställelse ska en fullmakt fogas till ansökan.

 

Hur ansöka

Ansökan om fastställelse av uppgifterna om delägare i bouppteckningen samt bilagor till ansökan kan sändas till vilken magistrat som helst. Magistraten i Nyland överför finskspråkiga ansökningar som den fått till magistraten i Västra Finland, Karleby enhet och svenskspråkiga ansökningar övers till Magistraten i Sydvästra Finland, Åbo enhet, för behandling.

Fastställelsen kan enbart göras för en färdig bouppteckning som har undertecknats korrekt av den som uppgivit boet och av två gode män. Till magistraten sänds antingen bouppteckningen i original eller en kopia som har bestyrkts av minst en person. Övriga handlingar som behövs för behandlingen av fastställelseärendet kan sändas till magistraten som en obestyrkt kopia.

 

Vad fastställelsen av delägarnas uppgifter kostar

Ansökningsavgifter för fastställelse av uppgifter om delägarna i bouppteckningen (förordningen om avgifter 934/2017):

 • 65 €/bouppteckning när delägarna är enbart bröstarvingar, föräldrar och änkling/änka
 • 130 €/bouppteckning i övriga fall
 • för en återkallad eller förfallen ansökan som gäller fastställelse av uppgifter om delägarna uppbärs hälften av avgiften, avrundat till närmaste euro uppåt.

Magistraterna förbehåller sig rätten att ändra avgifterna.

 

Vilka dokument ska sändas till magistraten

Nedanstående förteckning över de dokument som behövs för fastställelse av uppgifter om delägarna i bouppteckningen är riktgivande (alla dokument i förteckningen existerar inte nödvändigtvis för varje enskilt fall):

 • ansökan (och vid behov en fullmakt för ansökan om fastställelse, se punkten vem kan ansöka)
 • bouppteckning i original eller som en kopia bestyrkt av minst en person
 • släktutredningar
  • över arvlåtaren från dennes 15 levnadsår fram till döden
  • beroende på situation också över till exempel maken, över tidigare avlidna arvtagare och över personer som avstått från arvet
 • intyg över att delägarna i dödsboet och arvlåtarens make lever, ifall dessa bor utomlands
 • testament
 • äktenskapsförord och dess registreringsdokument
 • avvittringsinstrument om en frånskild make har varit vid liv när arvlåtaren avled och om det i bouppteckningen inte finns någon anteckning om att avvittringen ägt rum
 • bouppteckning och testament för tidigare avliden make till arvlåtaren
 • beroende på fall meddelande om avsägelse av arv eller av testamente
 • beroende på fall kan det också behövas andra dokument utöver de som nämns ovan.

Om dokumentmaterialet visar sig vara bristfälligt sänder magistraten en kompletteringsbegäran till den sökande för att få materialet kompletterat.

 

Var släktutredningar och gamla bouppteckningar kan beställas

Släktutredningar i Finland

Släktutredningar i Finland 

Vilket magistrat som helst kan ge en släktutredning ur materialet i alla Finlands magistrat för tiden före den 1 oktober 1999 då en person bott stadigvarande i Finland och hört till civil- och befolkningsregistret. Släktutredningar behöver inte längre beställas från övriga magistrat. Från magistraten får man för tiden efter den 1 oktober 1999 en släktutredning över alla personer som bott stadigvarande i Finland, också de som hört till församlingen.

Evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingar ger fortfarande släktutredningar över sina medlemmar, om utredningen gäller tiden före den 1 oktober 1999.

De släktutredningar som behövs ur församlingar i Karelen och Petsamo och civilregistrets arkiv i överlåtna områden beställs från Riksarkivet. 

Släktutredning från utlandet

När det gäller släktutredningar som ska beställas från utlandet kan du kontakta utrikesministeriet. Gällande Sverige beställs släktutredningar från den 1 juli 1991 från Skatteverket och för tiden före den 1 juli 1991 från Sveriges regionala arkiv.

Gamla bouppteckningar

Bouppteckningar arkiveras hos skattebyråerna från och med den 1 september 1994. Bouppteckningar som är äldre än så har registrerats vid den lokala underrätten. Man kan be om dessa från tingsrättens arkiv eller från Riksarkivet.

Annat som bör beaktas 

Utgångspunkten är att uppgifter om delägarna i bouppteckningen fastställs vid arvlåtarens död. Undantagsvis kan uppgifterna om delägarna under vissa förutsättningar fastställas vid det ögonblick bouppteckningen förrättas ifall det före förrättandet av bouppteckningen skett förändringar i delägarnas position, till exempel till följd av arvsavsägelse. Uppgifterna om delägaren fastställs ändå alltid utgående från situationen vid arvlåtarens död om någon av delägarna själv har dött under tiden mellan arvlåtarens död och förrättandet av bouppteckningen.