Start / Tjänster / Anvisningar för finska medborgare bosatta utomlands / Utomlands bosatta finländares förpliktelse att uppdatera personuppgifter

Utomlands bosatta finländares förpliktelse att uppdatera personuppgifter

En finländare som är bosatt utomlands är skyldig att uppdatera sina personuppgifter. Förändringarna ska meddelas till Finlands befolkningsdatasystem som upprätthålls av magistraterna.

Lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) förpliktar finländska medborgare som är bosatta utomlands att omedelbart anmäla ändringar i sina personuppgifter som skett under vistelsen utomlands, såsom barns födelse, ingående av äktenskap, skilsmässa, namnändring och förändringar i adressuppgifter..

Den handling som ligger till grund för anmälan kan sändas antingen till magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad, PB 26, 68601 Jakobstad eller magistraten på den senaste hemorten eller till Finlands närmaste beskickning i det nuvarande hemvistlandet. Den utländska handlingen ska vara ett original eller en officiellt bestyrkt kopia och översättas till antingen finska, svenska eller engelska. Både den originalhandlingen och översättningen av denna ska också legaliseras.

Finsk medborgare i Sverige

Ett separat fördrag om förmedling av uppgifter har slutits med Sverige, och därför gäller den ovan nämnda skyldigheten inte finska medborgare i Sverige.

Observera dock att adresser på finska medborgare uppdateras enbart via den svenska folkbokföringen (Skatteverket)  i samband med  statliga val, därför rekommenderas att man själv anmäler om adressändring till befolkningsdatasystemet i Finland.

För ändamålet finns en särskild elektronisk blankett: Utomlands bosatta finska medborgares anmälan om ny adress.

Finsk och svensk medborgare

OBS. Detta gäller dock inte finländare som även har svenskt medborgarskap. De är fortfarande skyldiga att anmäla ändringar i sina personuppgifter. Till exempel om mamman är finsk medborgare när hon föder barn, men barnet får både svenskt och finskt medborgarskap, är föräldrarna skyldiga att själva anmäla barnets födsel till befolkningsdatasystemet. Det lönar sig alltid att kontrollera att uppgifterna är uppdaterade via "Kontrollera dina uppgifter" -servicen eller hos magistraten till exempel innan ett pass ansöks, oavsett om man är finsk/svensk medborgare eller endast finsk medborgare.