Start / Tjänster / Prövning av hinder mot äktenskap

Prövning av hinder mot äktenskap

Prövning av hinder mot äktenskap 

Prövning av hinder mot äktenskap  

Prövning av hinder mot äktenskap görs för alla par som ämnar att ingå äktenskap. På detta sätt försäkrar man sig om att det inte finns några hinder som tas upp i Finlands äktenskapslag för de förlovade att ingå äktenskap. Dessa hinder omfattar äktenskap eller registrerat partnerskap som fortfarande är i kraft, nära släktskap, minderårighet och adoptivbarnsförhållande. Hinder för äktenskap prövas i huvudsak genom de uppgifter som finns i befolkningsdatasystemet.

Ni kan be om prövning av hinder för äktenskap på alla magistrat. När hinder för äktenskap har prövats ger magistraten ett intyg över detta (Intyg över verkställd prövning av hinder för äktenskap). I blanketten för begäran frågas det om intyget ska sändas till er hemadress, om ni vill hämta intyget från magistraten eller om magistraten ska förvara intyget fram till vigseln. Intyget ges ut tidigast sjunde dagen efter det att prövning begärts och gäller 4 månader. Det ursprungliga intyget måste vara med i vigselceremonin.

Personer som planerar ingå äktenskap ska meddela sitt val av efternamn till den som utför hindersprövningen samtidigt som de begär prövningen. Prövning av hinder för äktenskap begärs med en särskild blankett som också har ett fält för val av efternamn. Blanketten finns på magistratens webbsidor på adressen maistraatti.fi. Båda makarna behåller sitt eget efternamn i samband med vigseln om de inte meddelar den som utför hindersprövningen om sitt val av efternamn.

Det bör beaktas att makarna inte kan ändra sitt val av efternamn efter hindersprövningen. Om makarna efter hindersprövningen ångrar sitt val av efternamn kan de underrätta vigselförrättaren om detta. Då behåller de emellertid båda sitt eget efternamn i samband med vigseln.

Prövningen kan också göras av den evangelisk-lutherska eller ortodoxa församling till vilken båda eller en av parterna hör.

Vid vistelse utomlands är en finsk medborgare skyldig att anmäla om förändringar i personuppgifterna (bl.a. förändringar i uppgifterna om civilstånd) till befolkningsdatasystemet. Om uppgifterna om civilstånd inte har skrivits in i befolkningsdatasystemet eller är felaktiga måste uppgifterna uppdateras före hindersprövningen. För detta måste ett intyg över civilstånd från den senaste hemviststaten förevisas. Också Om en finsk medborgare har levt hela sitt liv eller hela sitt myndiga liv utomlands ska han eller hon inför hindersprövningen presentera intyg över civilstånd från sin senaste hemviststat. Intyget ska vara legaliserat. Vid behov ska intyget översättas och om översättningen görs utomlands ska den också auktoriseras. Auktorisering krävs inte om översättningen gjorts i Finland av en auktoriserad translator. Det ursprungliga dokumentet ska vara bifogat med översättningen.

Läs mer om legaliseringen.

Auktoriserade translatorer i Finland hittar du här.

 

Ingående av äktenskap har olika rättsliga verkan.

Läs mer om äktenskapslagen.

 

Läs mer om makarnas och barns släktnamn.

 

Till början av sidan

 

När båda förlovade är finska medborgare och vigs i Finland 

Ni kan inleda prövningen av hinder för äktenskap elektroniskt på suomi.fi -tjänsten. Elektronisk ärendehantering kräver stark identifiering, t.ex. med nätbankkoder. När ni har skickat en elektronisk begäran får ni en försändelsekod, som det lönar sig att spara.

Ni kan också inleda prövningen av hinder för äktenskap på vilket som helst magistrat. Då måste ni styrka era identiteter med ikraftvarande identitetsbevis (pass, id-kort eller körkort som beviljats i Finland efter 1.10.1990)

Ni kan även fylla i blanketten hemma och posta, faxa eller skicka med e-post den till det magistrat som förrättar vigseln. Då måste blanketten för begäran vara underskrivet av två vittnen. Vem som helst som fyllt 15 år kan vara vittne.

Till början av sidan

När båda förlovade är finska medborgare och vigs utomlands 

När ni vigs i äktenskap utomlands ska ni i första hand kontrollera med myndigheterna i den aktuella staten vilka dokument ni behöver för vigseln och hur dokumenten ska legaliseras. Många stater kräver förutom hinderslöshetsintyg också bl.a. födelseattest. På begäran får ni födelseattesterna från magistraten.

På ert begärande får ni båda två från magistraten ”Intyg över rätt att enligt finsk lag ingå äktenskap inför utländsk myndighet”. Intyget är flerspråkigt och kan utfärdas på finska, engelska, svenska, tyska, franska eller spanska. Ni kan begära om detta intyg på ovannämnda sätt Då båda förlovade har finskt medborgarskap och vigs i Finland. Beroende på begärandesättet anmäl antingen i rutan för ytterligare information, på magistraten eller med ett särskilt följebrev i vilken stat ni ämnar att vigas till äktenskap och på vilket språk ni vill ha intygen. Ni får intygen följande vardag och de gäller i fyra månader.

Om ni behöver Apostille-legalisering till era intyg kan detta tilläggas i de ursprungliga dokumenten på magistraten. Länder som anslutit sig till Haagkonventionen som bekräftar Apostille-legaliseringen hittas på webbadressen Haagkonventionen.

Före man ingår i äktenskap lönar det sig att kontrollera hur ett utländskt äktenskapsintyg ska legaliseras så att uppgifterna om vigseln kan införas i befolkningsdatasystemet även i Finland Se Registrering av ett äktenskap som ingåtts utomlands

Till början av sidan 

När en eller båda av de förlovade har utländskt medborgarskap och vigs i Finland

Om du är har utländskt medborgarskap och ditt civilstånd inte har registrerats i befolkningsdatasystemet måste du för prövningen av hinder för äktenskap lämna in ditt civilståndsintyg utfärdat av en behörig myndighet från din hemstat. Intyget ska vara det ursprungliga och inte äldre än fyra månader gammalt om det inte i intyget nämns en skild giltighetstid. Intyget ska också vara legaliserat.

Du kan skaffa ett civilståndsintyg från din medborgarstats beskickning eller konsulat. Civilståndsintyget behöver inte legaliseras.

Civilståndsintygen godkänns som finsk-, engelsk- och svenskspråkiga. I andra fall bör intyget översättas till något av de ovannämnda språken. Översättningen måste därefter auktoriseras. Auktorisering behövs inte om översättningen gjorts i Finland av en auktoriserad translator. Det ursprungliga dokumentet ska vara bifogat med översättningen.

Om ingendera av er är finsk medborgare och ingendera har hemvist i Finland ska förutom civilståndsintyget också en utredning ges huruvida det enligt den utländska medborgarens medborgar- eller hemviststat är tillåtet att ingå äktenskap i Finland. Utredningen ska vara legaliserad. Vid behov ska intyget översättas och om översättningen görs utomlands ska den också auktoriseras. Auktorisering krävs inte om översättningen gjorts i Finland av en auktoriserad translator. Det ursprungliga dokumentet ska vara bifogat med översättningen.

Ni ska lämna in dokumenten personligen till magistraten så att båda är närvarande, och identifiera er med ikraftvarande identitetsbevis (pass, finländskt id-kort, id-kort för EU-medborgare eller körkort som beviljats i Finland efter 1.10.1990) Om endast en av er hämtar dokumenten eller de skickas in per post, e-post eller fax måste blanketten för begäran innehålla underskrift av två vittnen. Vem som helst som fyllt 15 år kan vara vittne. I dessa fall ska ni även bifoga en kopia av ert utländska pass eller id-kort för EU-medborgarskap. Lägg märke till att civilståndsintygen som ämnas in till magistraten alltid måste vara ursprungliga. Det kan räcka veckor att reda ut utländska hinder så det lönar sig att vara ute i god tid.

Läs mer om legaliseringen.

Auktoriserade translatorer i Finland hittar du här.

Till början av sidan 

När en finsk eller utländsk medborgare som bott länge i Finland ska vigas utomlands

När du vigs i äktenskap utomlands ska du i första hand kontrollera med myndigheterna i den aktuella staten vilka dokument du behöver för vigningen och hur de ska legaliseras. Många stater kräver förutom hinderslöshetsintyg också bl.a. födelseattest. På begäran får du födelseattesten från magistraten.

På begäran får du från magistraten ”Intyg över rätt att enligt finsk lag ingå äktenskap inför utländsk myndighet”. Intyget är flerspråkigt och kan utfärdas på finska, engelska, svenska och tyska. Du kan be om detta intyg genom att lämna in blanketten för begäran och anmälningsblanketten på magistraten. Du får intyget följande vardag och den gäller i fyra månader.

Om du behöver Apostille-legalisering till dina intyg kan detta tilläggas i de ursprungliga dokumenten på magistraten. Länder som anslutit sig till Haagkonventionen som bekräftar Apostille-legaliseringen hittas på webbadressen Haagkonventionen.

Före man ingår i äktenskap lönar det sig att kontrollera hur ett utländskt äktenskapsintyg ska legaliseras så att uppgifterna om vigningen kan införas i befolkningsdatasystemet även i Finland Se Registrering av ett äktenskap som ingåtts utomlands.

Till början av sidan

Registrering av ett äktenskap som förrättats utomlands

För att dina äktenskapsuppgifter ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet måste du lämna in ditt ursprungliga legaliserade äktenskapsintyg på magistraten i din hemkommun. Äktenskapsintyg godkänns på finska, engelska och svenska. I andra fall bör intyget översättas till något av de ovannämnda språken. Översättningen måste därefter auktoriseras. Auktorisering krävs inte om översättningen gjorts i Finland av en auktoriserad translator. Det ursprungliga dokumentet ska vara bifogat med översättningen.

Läs mer om legaliseringen.

Auktoriserade translatorer i Finland hittar du här.

Om du bor utomlands kan du lämna in det ursprungliga legaliserade äktenskapsintyget till närmaste Finländska beskickning. Fyll även i blanketten Anmälan om utomlands vigd finsk medborgare och bifoga den i det ursprungliga intyget. Ambassaden vidarebefordrar dokumenten i ämbetsväg till Finland.

Om ditt släktnamn har ändrats på grund av äktenskap och du skickar äktenskapsintyget direkt till magistraten ska du bifoga blanketten Registrering av vigsel som förrättats utomlands.

Till början av sidan