Start / Om webbplatsen

Om webbplatsen

Magistratens webbplats publicerades i november 2001. Webbplatsen uppdateras och kompletteras kontinuerligt. Webbplatsen förnyades visuellt sommaren 2010.

Respons om webbplatsen, frågor och ändringsförslag kan skickas via responssidan.

Webbplatsens uppbyggnad

Webbplatsen är indelad i 17 huvudområden. Varje sida består av tre informationskolumner. I kolumnen till vänster finns den aktuella tjänstens meny, i den mittersta kolumnen finns sidans huvudsakliga information, och i kolumnen till höger finns länkar och ytterligare information. Upp till höger på varje sida finns länkar som gör det möjligt att ändra sidans textstorlek och länkar till olika språkversioner, sidkartan och söktjänsten.

Med hjälp av den horisontella navigeringsmenyn kan användaren gå till maistraatti.fi-tjänstens startsida, magistraternas kontaktinformation, Äredehanterring-sidan,  sidan om magistraterna, magistratens elektroniska tjänst för bokning av tider, prislistan, blankettsidan och responssidan, där användaren elektroniskt kan  skicka respons om webbplatsen maistraatti.fi till webbplatsens redaktionsråd. Respons om specifika tjänster som magistraten tillhandahåller kan lämnas direkt till användarens egen magistrat.

Till början av sidan

Webbplatsens funktioner

Söktjänsten. Med hjälp av söktjänsten längst upp på varje sida kan du söka efter information med ett valfritt sökord.

Länkarna. Interna länkar på magistraternas webbplats öppnas i samma fönster.  Sidornas externa länkar öppnas i nya fönster.

Utskrift. Längst upp till höger i den mittersta kolumnen på varje sida finns en länk till sidan i utskriftsformat.

Till början av sidan

Tekniska rekommendationer

Rekommenderade minimikrav på de mest allmänna webbläsarna är Internet Explorer 7.0 och Mozilla Firefox 3.5. För att läsa dokument i pdf-format måste programmet Adobe Acrobat Reader användas. Den kan laddas ned på adressen http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Till början av sidan

Behandling av personuppgifter

Inga personuppgifter samlas in om användarna av maistraatti.fi-sidorna. E-postadresser eller andra kontaktuppgifter efterfrågas endast om användaren önskar få svar på frågor eller respons. För utveckling av webbplatsen samlar vi in statistikinformation om besöken. Webbsidan skickar en cookie så att antalet besökare och besök kan utredas. I statistiken införs uppgifter om antalet besökare, användningslandet, besökstiden och den använda webbläsaren.

Till början av sidan

Upphovsrätt

Rättigheterna till material som publiceras på webbplatsen tillkommer enligt upphovsrättslagen (404/1961) och senare ändringar av lagen magistraterna eller informationsproducenter som nämns i samband med respektive dokument. I frågor som gäller användningen av materialet kan du kontakta redaktionsrådet för magistraternas webbplats per e-post webmaster[a]maistraatti.fi. Magistraternas kontaktinformation hittar du på vår webbplats i den horisontella navigeringsmenyn bakom länken Kontaktinformation.

Till början av sidan

Juridiskt förbehåll

Magistraternas ambition är att hålla webbsidorna uppdaterade. Magistraterna ansvarar dock inte för skador som direkt eller indirekt förorsakats av eventuella fel i innehållet på webbsidorna. Magistraterna ansvarar inte heller för det material som externa instanser har producerat och till vilka det finns länkar från magistraternas webbsidor. Magistraterna ansvarar inte heller för skador som beror på driftavbrott i datanätet eller andra tekniska störningar.

Till början av sidan

Genvägar

För att underlätta kommunikationen och bläddrandet på webbplatsen finns det s.k. genvägsadresser på sidorna. Med hjälp av dem kommer användaren direkt till sidor som handlar bestämda ärenden. Adresserna är

Till början av sidan