Start / Om Magistraterna / Verksamhetsmodell

Verksamhetsmodell

Magistraterna tillhandahåller samhälleliga rättsskydds- och informationsförsörjningstjänster för människans hela livscykel.

De rättskyddstjänster som magistraterna erbjuder omfattar person-, familje- och arvsrättsliga tjänster, samfundsrättsliga tjänster, vittnestjänsterna och vigsel, familje- och intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten. Informationsförsörjningstjänsterna omfattar informationsförsörjning och en informationstjänst.

Kärnprocess: informationsförsörjningstjänster för samhället

Informationsförsörjningstjänsterna säkerställer att uppgifterna i de register som administreras av magistraterna är uppdaterade och korrekta.

Information lämnas ut till enskilda medborgare, företag och samfund enligt de användningssyften som anges i lag. Magistraterna ger utdrag och intyg ur befolkningsdatasystemet och de historiska handlingar som de innehar. Dessutom kan magistraterna ge aktuella uppgifter från befolkningsdatasystemet för t.ex. direktmarknadsföring, marknads- och opinionsundersökningar, personmatriklar och släktforskning. Inom ramen för invånardatatjänsterna förmedlas enskilda person- och byggnadsuppgifter från befolkningsdatasystemet till bostads- och fastighetsaktiebolag eller till företag och organisationer som ansvarar för dem.

Ur registret för förmynderskapsärenden ges bl.a. intyg som redogör för att en intressebevakare har förordnats för en viss person och att hans eller hennes handlingsbehörighet har begränsats.

Magistraterna lämnar också ut uppgifter ur registret över äktenskapsförords- och gåvoärenden samt ur registret för ärenden som gäller samboförhållanden.

Kärnprocess: rättsskyddstjänster

Tillsammans med Befolkningsregistercentralen administrerar magistraterna det riksomfattande befolkningsdatasystemet, som innehåller information om enskilda personer, byggnader, lägenheter och fastigheter. Uppgifterna i befolkningsdatasystemet administreras via magistraternas personrättsliga tjänster. Magistraterna handlägger anmälningar och ansökningar som gäller personuppgifter samt registrerar personuppgifter i befolkningsdatasystemet förutom medborgarskapsansökningar och -anmälningar som behandlas hos Migrationsverket.

I befolkningsdatasystemet registreras t.ex.:

  • ett barns födelse och namn
  • utlänningar
  • namnändringar
  • civilståndsändringar
  • adressändringar
  • uppgifter om dödsfall
  • andra personuppgiftsändringar.

Magistraternas vigselförrättare förrättar civila vigslar. Magistraterna har också behörighet att bevilja vigselrätt.

Magistraterna erbjuder familje- och arvsrättsliga tjänster. Tjänsterna omfattar bl.a. fastställelse av delägarförteckningar till bouppteckningsinstrument, fastställelse av erkännanden av faderskap samt registrering av äktenskapsförord, avvittringshandlingar och anmälningar om gåvor.

Magistraterna är förmyndarmyndigheter. De har till uppgift att se till att personer som inte själva kan sköta sina ekonomiska ärenden får en intressebevakare. Magistraternas intressebevakningstjänster omfattar också en övervakning av intressebevakarnas verksamhet. Magistraterna administrerar det riksomfattande registret över förmynderskapsärenden och ger utdrag ur detta.

Magistraterna tillhandahåller vittnestjänster, dvs. tjänster som ges av notarius publicus eller ett köpvittne. Notarius publicus har till uppgift att bl.a. styrka riktigheten hos underskrifter och kopior över handlingar. Magistraterna ger även apostille-intyg, med vilka man legaliserar handlingar som skickas utomlands.

Till början av sidan