Aloitussivu / Hinnasto

Hinnasto

Maistraattien palveluhinnasto

Maistraattien yhteinen palveluhinnasto perustuu valtiovarainministeriön antamaan asetukseen maistraattien suoritteiden maksuista vuonna 2018.

Hinnaston voimaantulo - voimassaoloaika 1.1.2018 - 31.12.2018.

Maistraatin maksuttomia palveluja ovat mm.

 • Ote väestötietojärjestelmästä tai muu siihen verrattava asiakirja, joka annetaan sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten.
 • Avioliiton esteiden tutkinta sekä virka-aikana maistraatissa tapahtuva vihkiminen
 • Edunvalvonnan alkaessa edunvalvojalle ensimmäisen kerran annettava ote holhousrekisteristä.

Huom! Tietojen tai asiakirjojen lähettämisestä ja postittamisesta aiheutuvista lisäpalveluista voidaan periä 6,80 € suuruinen laskutuslisä (sisältää laskutuksen sekä postituksen, mahdollisen faksimaksun tai lähettämisen muussa vastaavassa sähköisessä muodossa). Julkisoikeudellisten suoritteiden osalta laskutuslisä on 5,50 € (alv 0%).

Sivun alkuun

Eurooppalainen perintötodistus

 • Eurooppalainen perintötodistus 160 euroa
 • Muulle kuin hakijalle annettava jäljennös eurooppalaisesta perintötodistuksesta 27 euroa
 • Eurooppalaisen perintötodistuksen jäljennöksen voimassaoloajan pidentäminen 27 euroa
  Suomessa eurooppalaisen perintötodistuksen antaa Uudenmaan maistraatti.      

Sivun alkuun

Avioehtosopimus

 • Avioehtosopimuksen rekisteröinti 49 euroa
 • Aviopuolisoiden välisen lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti 49 euroa
 • Avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen rekisteröinti 49 euroa
 • Aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröinti 49 euroa
 • Osituskirjan rekisteröinti 49 euroa
 • Ote avioehtoasioiden rekisteristä 15 euroa
 • Todistus avioehtoasioiden rekisteristä 15 euroa
 • Selvitys virallisen lehden vuosiluettelosta 13 euroa

Sivun alkuun

Holhoustoimi

Lupa-asiat

Päätös, joka koskee omaisuuden ositusta tai perinnönjakoa jaettavan nettovarallisuuden mukaan

Jaettava varallisuus:

 • 0 - 85 000 euroa 184 euroa/päätös
 • 85 001 - 170 000 euroa 324 euroa/päätös
 • 170 001 euroa - 444 euroa/päätös
 • Omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistaminen 184 euroa/päätös
 • Päätös muussa lupa-asiassa 184 euroa/päätös

Tilintarkastus

Päämiehen tilikauden lopussa olevien bruttovarojen mukaan edellyttäen, että päämiehen nettotulot, rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat enemmän kuin 8029 euroa vuodessa

Bruttovarat:

 • 0 - 34 000 euroa 52 euroa/tilintarkastus
 • 34 001 - 67 000 euroa 97 euroa/tilintarkastus
 • 67 001 - 135 000 euroa 146 euroa/tilintarkastus
 • 135 001 - 336 000 euroa 240 euroa/tilintarkastus
 • 336 001 - 840 000 euroa 354 euroa/tilintarkastus
 • 840 001 euroa - 454 euroa/tilintarkastus

Alaikäiseltä päämieheltä peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkastusmaksuista puolet. Mikäli samassa taloudessa asuu kolme tai useampi alaikäinen päämies, joilla on yhteinen edunvalvoja, peritään edellä olevan taulukon mukaisista tilintarkastusmaksuista kultakin yksi kolmasosa.

Mikäli tilikausi on vähintään kaksi vuotta, peritään viimeiseltä täydeltä vuoden ajanjaksolta taulukon mukainen tilintarkastusmaksu ja muilta vuoden pituisilta jaksoilta yksi kolmasosa taulukon mukaisesta tilintarkastusmaksusta. Jos tilikausi kestää alle kaksi vuotta, peritään tilintarkastuksesta taulukon mukainen maksu, mutta kuitenkin niin, että mikäli tilikausi onpuolta vuotta lyhyempi, peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkastusmaksuista ainoastaan puolet.

Edellä tarkoitettuihin holhoussuoritteisiin liittyvien selvitysten hankkimisesta aiheutuvat lisäkustannukset maistraatti veloittaa täysimääräisesti tapauskohtaisesti erikseen.

Käräjäoikeudelle tehtävät hakemukset

Hakemus 152 euroa

Holhousviranomaisen läsnäolo istunnossa 324 euroa

Edunvalvojan tai edunvalvojan sijaisen määrääminen

Edunvalvojan/edunvalvojan sijaisen määrääminen päätöksellä 113 euroa

Ote holhousrekisteristä

Ote holhousrekisteristä 15 euroa

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 24 §:n mukaisesti 130 euroa/päätös

Edunvalvontavaltuutuksen peruuttamisen vahvistaminen edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 28 §:n mukaisesti 97 euroa/päätös

Edellä tarkoitettuihin holhoussuoritteisiin liittyvien selvitysten hankkimisesta aiheutuvat lisäkustannukset maistraatti veloittaa täysimääräisesti tapauskohtaisesti erikseen.

Sivun alkuun

Julkinen notaari

 • Apostille-todistus 13 euroa
 • Ansioluettelon oikeaksi todistaminen 65 euroa
 • Elossaolotodistus ulkomailla asuvalle 15 euroa
 • Julkisen notaarin oikeaksi todistama allekirjoitus kultakin allekirjoitukselta 9 euroa
 • Julkisen notaarin oikeaksi todistama jäljennös/sivu 4 euroa
 • Kompetenssitodistus (sisältäen asemaa ja allekirjoitusta koskevan todistuksen) 13 euroa/allekirjoitus
 • Tallelokeron avaaminen/sulkeminen (+ 10 euroa jokaiselta seuraavalta lokerolta) 78 euroa
 • Vekselin protestointi 39 euroa

Mikäli edellä mainittujen todistusten tai toimenpiteiden yhteydessä joudutaan suorittamaan poikkeuksellisen suuritöisiä tarkistuksia tai selvityksiä, peritään niistä lisäksi aiheutuneita työkustannuksia vastaava maksu. Työtunnin hinta on 60 €.

Muusta notaarin todistuksesta peritään todistuksen antamisesta aiheutuneita työkustannuksia vastaava maksu. Työtunnin hinta on 60 €. Maksu muusta notaarin todistuksesta on kuitenkin vähintään 10 €.

Sivun alkuun

Kaupanvahvistus

 • Kaupanvahvistus 120 euroa

Sivun alkuun

Kauppa- ja yhdistysrekisteri

Kauppa- ja yhdistysrekisteriasiat ja asunto-osakeyhtiötehtävät siirrettiin PRH:lle 1.9.2015 lukien. Lue lisää

Sivun alkuun

Kotikunta- ja väestötiedot

Henkilö- ja perhesuhdetiedot, henkilön asumistiedot

 • Ote väestötietojärjestelmästä (virka- tai kotipaikkatodistus) 9 euroa
 • Manuaalisesti laadittu ote 30 euroa. Jos manuaalisesti laaditun otteen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 30 €.
 • Väestötietojärjestelmään kuuluvasta asiakirjasta annettu oikeaksi todistettu jäljennös 8 euroa/sivu
 • Asukasluettelo 0,30 €/asukas, vähimmäisveloitus 15€/asiakas
 • Tilastot 3 euroa 1 sivu + 1,50 seuraavat sivut (vähimmäisveloitus 12 euroa )

Toimituslisä

Huom! Laskutettaviin tuotteisiin lisätään laskutuslisä 5,50 euroa.

Sivun alkuun

Kuluttajaneuvonta

 • Kuluttajaneuvonta on maksutonta.
 • Soittaminen neuvontanumeroon maksaa paikallisverkko- tai matkapuhelun hinnan.

Sivun alkuun

Lahjan antaminen

 • Läheisten välisen lahjailmoituksen rekisteröinti 49 euroa
 • Ote lahjoitusasioiden rekisteristä 15 euroa

Sivun alkuun

Nimiasiat

Nimenmuutos tehdään joko ilmoitus- tai hakemusmenettelyllä. Lue lisää

 • Hakemus etunimen muuttamiseksi 101 €
 • Hakemus sukunimen muuttamiseksi 101  €
 • Hakemus sukunimen muuttamiseksi, kun hakemuksesta on nimilain mukaan tiedotettava virallisessa lehdessä 201 €
 • Ilmoitus aikaisemman sukunimen ottamisesta henkilökohtaiseen käyttöön tai siitä luopimisesta avioliiton aikana 25 €
 • Ilmoitus etunimen muuttamisesta 25 €
 • (etunimen muutos sallittu ainoastaan kerran ilmoitusmenettelyllä, uusi etunimen muutos hakemuksella 101€)
 • Ilmoitus sukunimen muuttamisesta avioliiton purkautumisen jälkeen, 25 €
 • (Jos puolisot on vihitty avioliittoon ennen vuotta 1986, vaimolla on oikeus avioliiton aikana ottaa sukunimekseen se nimi, joka hänellä oli naimattomana ollessaan ilman ilmoitusmaksua)

Jos samalla kertaa haetaan sekä etunimen muuttamista että sukunimen muuttamista, peritään etunimen muuttamisen maksuista 50 euroa ja sukunimen muuttamisen maksu täysimääräisenä.


Sivun alkuun

Perinnöstä luopuminen

 • Perinnöstä luopumisen rekisteröinti 28 euroa

Sivun alkuun

Perukirjan osakastietojen vahvistaminen

 • Osakkaina vain rintaperilliset, vanhemmat ja leski 65 euroa
 • Muissa tapauksissa 130 euroa

Peruutetusta tai rauenneesta osakastietojen vahvistamista koskevasta hakemuksesta peritään puolet maksusta.

Sivun alkuun

Puhelujen hinnat

 • Maistraatin 0295- alkuiseen numeroon soitettu puhelu maksaa soittajalle koko maassa lankapuhelimesta soitettuna asiakkaan liittymäsopimuksen mukaisen paikallisverkkomaksun ja matkapuhelimesta soitettaessa liittymäsopimuksen mukaisen hinnan.
 • 0295 -alkuiset numerot ovat Viestintäviraston määritelmän mukaisia valtakunnallisia siirrettävissä olevia operaattoririippumattomia numeroita joihin ei sisälly palvelu- tai muita erityismaksuja.

Sivun alkuun

Vaaliasiat

 • Äänioikeusrekisteriote 9 euroa

Sivun alkuun

Vihkiminen

 • Virka-ajan ulkopuolella suoritettava vihkiminen 250 euroa
 • Siviilivihkimisestä, joka toimitetaan muualla kuin vihkijän toimitiloissa taikka vihkijän toimitiloissa muuna kuin viraston aukioloaikana, aiheutuvat matkakustannukset korvataan vihkijälle valtion matkustussäännön mukaan. Päivärahan saamisen edellytysten täyttyessä vihkijälle maksetaan myös päivärahaa.
 • Matkakustannukset jaetaan samana päivänä vihittävien vihkiparien kesken. Jos päivän kaikki virka-ajan ulkopuoliset vihkimiset tapahtuvat virkapaikalla, matkakustannukset jaetaan vihkiparien kesken tasan. Muussa tapauksessa saman päivän aikana eri paikkakunnilla tapahtuvien vihkimisten matkakustannukset jaetaan matkojen suhteessa. Mahdollinen päiväraha jaetaan aina tasan vihkiparien kesken.
 • Virka-aikana ja virkapaikalla suoritettava vihkiminen on maksutonta
 • Virka-aikana virkapaikan ulkopuolella suoritettava vihkiminen 150 euroa

Sivun alkuun