Aloitussivu / Palvelut / Holhoustoimi / Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäiset lapset

Alaikäisen edunvalvojia ovat hänen vanhempansa, ellei tuomioistuin ole asiasta toisin määrännyt. Myös alaikäisen edunvalvontaan sovelletaan holhoustoimesta annettua lakia.

Holhousasioiden rekisteri

Alaikäisen lapsen edunvalvonta merkitään rekisteriin, jos alaikäisellä on omaisuutta, jonka määrä omaisuuteen kohdistuvia velkoja vähentämättä ylittää 20 000 euroa. Omaisuus voi koostua kuolinpesän osuudesta ja/tai muusta varallisuudesta.

Rekisterimerkintä voidaan tehdä erityisestä syystä, vaikka omaisuuden arvo olisikin alle 20.000 euroa.

Tilivelvollisuus

Vanhemmat ovat velvollisia antamaan tilin maistraatille, mikäli lasten edunvalvonta on merkitty holhousasioiden rekisteriin. Vanhempien on mahdollisuus antaa tili yleispiirteisenä, mikäli asialle on maistraatin hyväksyntä.

Maistraatin lupa

Kaikkiin alaikäisiin sovelletaan holhoustoimesta annetussa laissa olevia luvanvaraisuutta (ohjeet luvan hakemiseen) ja edunvalvojan esteellisyyttä koskevia säännöksiä, riippumatta siitä, onko alaikäisen edunvalvonta rekisteröity holhousasioiden rekisteriin vai ei.