Start / Tjänster / Inträde i och utträde ur religionssamfund

Inträde i och utträde ur religionssamfund

Inträde i religionssamfund
(innebär också inträde till den evangelisk-lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet)

Anmälan om inträde i ett religionssamfund lämnas till representanten för det religionssamfund som personen ansluter sig till. Var och en kan ansluta sig till ett religiöst samfund som motsvarar hans/hennes religiösa övertygelse, och som antar honom/henne som medlem. De religiösa samfunden bestämmer själva om medlemmarna får tillhöra även andra samfund. Med religiösa samfund menas den evangelisk-lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet samt registrerade religiösa samfund. Om grundandet av ett religiöst samfund och syftet med det föreskrivs i lagen om religionsfrihet.

Utträde ur religionssamfund
(innebär också utträde till den evangelisk-lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet)

Anmälan om utträde ur religionssamfund kan göras med elektronisk tjänst eller skrivande (t.ex. per post) till det religionssamfund från vilket personen vill utträda eller till vilken magistrat som helst. Blanketter för utträde ur religionssamfund får du från magistraten. Anmälan om utträde kan också formuleras fritt.

OBS! Elektronisk tjänst har kopplats till en specifik personbeteckning. T.ex. en vårdnadshavare kan således inte använda sina egna koder för att i barnets namn göra en anmälan som kräver identifiering, om inte annat anges. Anmälningar som gäller minderåriga ska i allmänhet göras med en blankett som ska skrivas ut.

Personen anses ha utträtt på den dag då samfundet eller magistraten har fått anmälan om utträde.

Magistraten skickar den som utträtt ur ett religionssamfund en bekräftelse.