Start / Tjänster / Fastställelse av uppgifterna om delägarna i en bouppteckning

Fastställelse av uppgifterna om delägarna i en bouppteckning

Ansökan om fastställelse av delägarförteckningen i bouppteckning kan lämnas in vid vilken magistrat som helst, men ansökningarna behandlas inte längre vid alla magistrater.

Delägarförteckningen fastställs vid behov (exempelvis för bankens behov eller om en fastighet ingår i dödsboet).

I samband med fastställelsen ska en fortlöpande släktutredning över arvlåtaren från 15 års ålder till dödsögonblicket (inkl. avlidna arvingar) företes. Släktutredningen företes med intyg över släktutredning som magistraten eller församlingarna utfärdat för detta ändamål.

Vilken magistrat som helst kan skriva släktutredningar för personer som är registrerade i en annan magistrats område eller församling som gäller tiden efter den 1 oktober 1999. Släktutredningar som gäller tiden före detta måste beställas retroaktivt från de magistrat eller församlingar, där personen har varit registrerad sedan 15 års ålder.

Av delägarna i ett dödsbo behövs dessutom så kallade intyg över att en person lever (utdrag ur befolkningsdatasystemet), om uppgiften om huruvida personen lever inte framgår av släktutredningen, ett eventuellt testamente, äktenskapsförord, avvittringsinstrumentet och den tidigare avlidne makans/makens bouppteckning och till den hörande släktutredning samt övriga handlingar som påverkar delägarskapet i dödsboet. Intyg över att en person lever från befolkningsdatasystemet kan beställas vid vilken magistrat som helst.

Bouppteckningarna finns arkiverade hos skattebyrån sedan 1.9.1994. Bouppteckningar som är äldre än detta har registrerats i den lokala underrätten.