Start / Tjänster / Fastställelse av uppgifterna om delägarna i en bouppteckning

Fastställelse av uppgifterna om delägarna i en bouppteckning

Ansökan om fastställelse av delägarförteckningen i bouppteckning kan lämnas in vid vilken magistrat som helst, men ansökningarna behandlas inte längre vid alla magistrater.

Delägarförteckningen fastställs vid behov (exempelvis för bankens behov eller om en fastighet ingår i dödsboet).

Det finns ingen utsatt tid för fastställelse av delägarförteckningen och fastställelse krävs inte heller i lag. Fastställelsen görs skriftlig en av delägare i dödsboet, änkan eller änklingen, dödsboförvaltaren, boutredningsmannen eller testamentsexekutorn och antecknas på originalhandlingen eller på bestyrkt kopia. Om sökanden är någon annan än en person som nämns ovan ska även en fullmakt bifogas till ansökan.

I samband med fastställelsen ska en fortlöpande släktutredning över arvlåtaren från 15 års ålder till dödsögonblicket (inkl. avlidna arvingar) företes. Släktutredningen företes med ämbetsbetyg som magistraten eller församlingarna utfärdat för detta ändamål.

Dessutom behövs s.k. intyg över att delägarna i boet lever samt vid behov testamente, äktenskapsförord, avvittringsinstrument eller bouppteckning efter make som avlidit tidigare.

Bouppteckningarna finns arkiverade hos skattebyrån sedan 1.9.1994. Bouppteckningar som är äldre än detta har registrerats i den lokala underrätten.