Start / Tjänster / Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Genom ett äktenskapsförord kan makar avtala om att när ett äktenskap eller registrerat partnerskap upplöses ska deras egendom inte fördelas jämnt mellan dem i enlighet med äktenskapslagens huvudregel.

Vad är giftorätt?

När makar ingår äktenskap eller registrerar sitt partnerskap uppstår för bägge makar giftorätt i den andras egendom. Giftorätten är en personlig rättighet som riktar sig mot den andra makens egendom. 
När äktenskapet eller det registrerade partnerskapet upplöses genom en äktenskapsskillnad eller den ena makens död, innebär giftorätten en rätt att vid avvittringen av makarnas egendom få hälften av den sammanräknade behållningen av makarnas egendom.

Till början av sidan

Vad fastställs i ett äktenskapsförord?

Makarna kan antingen innan äktenskapet ingås eller partnerskapet registreras eller under äktenskapet eller partnerskapet ingå ett äktenskapsförord.

I äktenskapsförordet kan makarna avtala om att ingendera har giftorätt i den andras egendom eller att den ena maken inte har giftorätt i den andra makens egendom.

Giftorätten kan uteslutas antingen helt eller delvis.

Makarna kan i ett äktenskapsförord t.ex. införa en bestämmelse om att den ena maken inte har giftorätt i en egendom av ett visst slag som tillhör den andra maken som t.ex. en gårdsbruksenhet som denne har fått i arv.

Makarna kan i ett äktenskapsförord också bestämma att den ena maken ska ha giftorätt i en sådan egendom som han på grund av ett tidigare äktenskapsförord inte har haft giftorätt i.

Till början av sidan

Hur upprättäs ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord upprättas skriftligen. Det dateras och undertecknas. Därtill ska äktenskapsförordet vara bevittnat av två ojäviga personer. Äktenskapsförordet träder i kraft när det har inlämnats till magistraten för registrering.
Alla magistrater är behöriga att ta emot anmälan.

Ett äktenskapsförord kan vara ett rätt invecklat avtal. Då man överväger att upprätta ett äktenskapsförord finns det skäl att vända sig till en advokat, en statlig rättshjälpsbyrå eller någon annan sakkunnig jurist. 

Ojävig person

En ojävig person har bl.a. fyllt femton (15) år, är inte nära släkting, tidigare/nuvarande make, trolovad eller adoptivförälder eller adoptivbarn till den berörda personen.

Handlingar: 

  • Ansökan
  • Äktenskapsförord i original och en kopia av det
  • Eventuella andra bilagor

Till början av sidan