Start / Aktuellt / International House Helsinki betjänar arbetsgivare och inflyttade internationella experter

International House Helsinki betjänar arbetsgivare och inflyttade internationella experter

International House Helsinki (IHH) samlar under ett tak de rådgivnings- och myndighetstjänster som är avgörande för invandrarnas etablering på arbetsmarknaden. Utöver personkunder betjänar IHH även företag och arbetsgivare i frågor som gäller utländsk arbetskraft och dess rekrytering. Tjänsten startar i december 2017 i lokaler som magistraten i Nyland förvaltar på Albertsgatan i Helsingfors.

IHH bjuder ut sina tjänster till alla internationella invånare som nyligen flyttat till huvudstadsregionen. Verksamhetsområdet för arbetsgivartjänsten omfattar hela Nyland.

Den huvudsakliga målgruppen för IHH:s personkundtjänst består av personer med utländsk bakgrund som kommer till regionen i arbets- eller företagarrelaterade ärenden och personer som har förutsättningar att finna sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden utan omfattande stödåtgärder.

"Helsingforsregionen har som mål att präglas av en ökande internationalitet. Det förutsätter tjänster såsom International House Helsinki med hjälp av vilka vi kan förenkla integreringen av inflyttande internationella invånare i samhället och på arbetsmarknaden. Samtidigt ger vi också handledning till arbetsgivare i frågor som gäller utländsk arbetskraft", berättar Helsingfors näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva om målen.

Verksamheten syftar till att trygga tillgängligheten av arbetskraft och arbetsmarknadens funktionalitet samt att göra Finland och huvudstadsregionen till ett attraktivare mål för internationella experter.

"Konkurrensen om kunnig arbetskraft och internationella investeringar ökar hela tiden. Smidiga och snabba ankomst- och integreringstjänster för arbetskraften är en viktig faktor som ökar Helsingforsregionens attraktivitet. International House Helsinki är ett betydande steg i att företag allt bättre kan locka internationella proffs och experter till Finland", betonar Markku Lahtinen, projektchef för projektet COME vid Helsingforsregionens handelskammare.

Tjänsten ska bli permanent, inleds som pilotförsök

Pilotförsöket som inleds i december i magistratens lokaler, pågår i sex månader, men verksamheten kan fortsätta i samma lokaler åtminstone till utgången av år 2018.

"International House Helsinki erbjuder en plattform för utveckling av nya verksamhetsmodeller som också kan kopieras till andra ställen i Finland. Att vi kan inleda pilotförsöket redan i år är ett bevis på hur starkt våra samarbetspartner har bundit sig till projektet. Särskilt glada är vi över initiativet av magistraten i Nyland för att erbjuda lokaler", tackar projektchef Elina Nurmi.

Pilotförsöket med tjänsten samordnas av Helsingfors stad och i projektet deltar utöver stadens invandringsrådgivning också magistraten i Nyland, Skatteförvaltningens och FPA:s tjänst In To Finland, Nylands arbets- och näringsbyrå, Helsingforsregionens handelskammare och Pensionsskyddscentralen. Senare utvidgas tjänsteutbudet så att det också täcker tjänster av andra aktörer, såsom Migrationsverket, polisen och FFC:s anställningsrådgivning för invandrare. 

Goda erfarenheter av motsvarande servicemodeller i andra länder

International House Helsinki är den första tjänsten i Finland som under samma tak erbjuder en majoritet av alla informations- och myndighetstjänster som invandrarna behöver. Kunden kan under ett besök till exempel erhålla behövliga anteckningar i befolkningsregistret, ett skattekort eller -nummer, , ett identitetskort, ett FPA-kort eller handledning i hur man söker arbete eller kommer igång med det.

Liknande servicemodeller har sedan tidigare fungerat bland annat i Köpenhamn från år 2013 och i Lissabon från år 2004 och erfarenheterna från dem är goda.

Även en nättjänst till stöd

Till stöd för kundservicepunkten och för att minska antalet onödiga besök planeras också en nättjänst som stöder kartläggningen av behovet av handledning och tjänster. Nättjänsten hjälper kunden att finna de rätta myndigheterna och ger anvisningar till exempel om vilka dokument och handlingar kunden ska ta med sig på besöket.

Nättjänsten tas i testbruk genast i december då IHH:s verksamhet kör i gång. 

Information om när tjänsten International House Helsinki öppnar och vilka dess öppettider är kommer senare. 

Utvecklingen av tjänsten International House Helsinki är en del av den regionala projekthelheten Arbeta i Finland. I förverkligandet av projekthelheten deltar också Esbo stad och Vanda stad, Nylands arbets- och näringsbyrå, FFC och Moniheli rf. Projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden och Nylands förbund.

Upplysningar:

Projektchef Elina Nurmi, Helsingfors stadskansli, näringslivsavdelningen, projektet Arbeta i Finland, tfn +358 40 621 4790, e-post: elina.nurmi@hel.fi
Näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva, Helsingfors stadskansli, näringslivsavdelningen, tfn +358 50 559 9183, e-post: marja-leena.rinkineva@hel.fi