Aloitussivu / Palvelut / Vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti / Parisuhteen rekisteröinti

Parisuhteen rekisteröinti

Parisuhteen voi rekisteröidä kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä.

Parisuhteen rekisteröi siviilivihkimisen toimittamiseen oikeutettu viranomainen. Maistraatissa rekisteröinnin voi toimittaa maistraatin päällikkö, henkikirjoittaja tai julkinen notaari.

Ennen rekisteröintiä rekisteröinnin esteet tutkitaan maistraatissa.

Tutkintatodistus on jätettävä rekisteröinnin suorittavalle maistraatille ennen rekisteröintiä.

Parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinta

Ennen parisuhteen rekisteröintiä rekisteröinnin esteet tutkitaan. Tutkinnan tarkoituksena on varmistaa, että rekisteröinnille ei ole mitään esteitä. Tällaisia esteitä ovat voimassa oleva rekisteröity parisuhde tai avioliitto, lähisukulaisuus, alle 18 vuoden ikä ja ottolapsisuhde. Ulkomaalaisten parisuhteen rekisteröinnistä on lisätietoa alempana tällä sivulla.

Esteiden tutkintaa voitte pyytää lähimmästä maistraatista.  Kun parisuhteen rekisteröinnin esteet on tutkittu, maistraatti antaa siitä todistuksen (Todistus parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinnasta). Hakijat voivat päättää, lähetetäänkö todistus heille kotiin, noutavatko he todistuksen maistraatista vai säilyttääkö maistraatti todistuksen rekisteröintitoimitusta varten.

Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä ja se on voimassa 4 kuukautta. Todistus on jätettävä rekisteröinnin suorittavalle maistraatille ennen rekisteröintiä.

Pyyntö parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinnasta

Esteiden tutkinnan saa vireille sähköisen verkkolomakkeen kautta. Sähköinen asiointi vaatii tunnistautumisen esim. verkkopankin tunnuksilla. Sähköisen ilmoituksen lähettäjä saa sähköpostiinsa lähetysnumeron, joka tulee säilyttää.

Esteiden tutkinnan voivat osapuolet laittaa vireille myös käymällä lähimmässä maistraatissa yhdessä täyttämässä tutkintapyyntölomakkeen. Tutkinta voidaan suorittaa missä tahansa Suomen maistraatissa, osapuolten kotikunnasta riippumatta.

Voitte myös täyttää lomakkeen kotona ja postittaa sen rekisteröivään maistraattiin. Tutkintapyyntölomakkeen voi tilata maistraatista tai tulostaa lomakesivuiltamme. Kotona täytettäessä pyyntölomakkeeseen tarvitaan kahden todistajan allekirjoitukset.

sivun alkuun

Tilaisuuden kulku

Parisuhde rekisteröidään siten, että osapuolet yhtä aikaa paikalla ollen ja rekisteröimisen toimittavan viranomaisen läsnäollessa allekirjoittavat rekisteröintiä koskevan asiakirjan, jonka henkikirjoittaja samalla vahvistaa omalla allekirjoituksellaan.

Rekisteröinti voidaan toimittaa viranomaisen toimitiloissa, tai mikäli parisuhteen rekisteröijä ja kihlakumppanit toisin sopivat, myös muualla.

Virka-aikana rekisteröijän toimitiloissa tapahtuvasta parisuhteen rekisteröinnistä ei peritä maksua.

Muissa tilanteissa on syytä olla yhteydessä maistraattiin hyvissä ajoin, jotta mahdolliset aikataulu- ja tilakysymykset ehditään selvittää.

Tällöin peritään myös hinnaston mukainen maksu ja matkakustannusten korvaus.

sivun alkuun

Ulkomaalaisten parisuhteen rekisteröinti

Parisuhde voidaan rekisteröidä Suomessa jos toinen osapuolista on Suomen kansalainen ja hänellä on asuinpaikka Suomessa tai molemmilla on ollut asuinpaikka Suomessa kahden edellisen vuoden ajan.

Ennen rekisteröintiä ulkomaalaisen on jätettävä maistraatille todistus kotimaansa viranomaisilta, jossa osoitetaan, että suunnitellulle parisuhteen rekisteröinnille ei ole esteitä.

Todistusten on oltava avioliittoasetuksen mukaisesti laillistettuja. Esteiden tutkinnassa sovelletaan Suomen lakia.

Suomen kansalaisuuteen rinnastetaan kansalaisuus sellaisessa vieraassa valtiossa (esim. Alankomaat, Pohjoismaat, Saksa), jonka lainsäädäntö antaa mahdollisuuden parisuhteen rekisteröintiin pääasiallisesti samanlaisin oikeusvaikutuksin kuin Suomen laki.

sivun alkuun

Avioehto

Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, että rekisteröidyn parisuhteen päättyessä heidän omaisuuttaan ei jaeta avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan heidän kesken.

sivun alkuun