Aloitussivu / Palvelut / Holhoustoimi / Edunvalvojan toiminnan valvonta

Edunvalvojan toiminnan valvonta

Maistraatin valvonnassa

Maistraatti valvoo edunvalvojan toimintaa.

Edunvalvoja on tilivelvollinen ja hänellä on velvollisuus hakea lupa joihinkin päämiehen puolesta tehtäviin oikeustoimiin.

Maistraatti määrää myös sijaisen edunvalvojalle, joka on estynyt tai jäävi ryhtymään oikeustoimeen päämiehensä puolesta.

Sivun alkuun

Maistraatin luvat tiettyihin oikeustoimiin

Edunvalvoja tarvitsee maistraatin luvan eräisiin päämiehen kannalta merkittäviin oikeustoimiin.

Luvanvaraiset oikeustoimet on lueteltu holhoustoimilaissa (Laki holhoustoimesta 442/1999, 34 § 1 momentti). Ks. valtion säädöstietopankki www.finlex.fi

Lupa-asioiden käsittelyajat vaihtelevat viikosta useisiin viikkoihin maistraatin työtilanteesta riippuen. Lupa-asian käsittelyyn tulee varata riittävä aika. Lisäksi käsittelyaikaan vaikuttaa se, tarvitaanko asiassa mahdollista lisäselvitystä.

Sivun alkuun

Edunvalvojan tilivelvollisuus

Päämiehensä omaisuutta hoitavan edunvalvojan on pidettävä kirjaa päämiehen varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista.

Omaisuusluettelo

Tehtävänsä alussa edunvalvojan on annettava maistraatille omaisuusluettelo päämiehensä varoista ja veloista.

Vuositili

Edunvalvojan on säännöllisesti, yleensä vuosittain, annettava maistraatille vuositili. Tili on tehtävä maistraatille kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tilikausi on päättynyt. Tiliä laadittaessa voidaan käyttää maistraatin lomaketta. Edunvalvojan on annettava maistraatille pyynnöstä kaikki edunvalvojan tehtävään liittyvät tiedot, kuitit ja asiakirjat.

Päätöstili

Kun edunvalvontatehtävä loppuu, edunvalvojan on tehtävä päätöstili.

Sivun alkuun

Päämiehen varojen sijoittaminen ns. estotilille ja tilivelvollisuudesta vapauttaminen

Holhoustoimesta annetun lain 53 § :n 2 momentin mukaan edunvalvoja voidaan maistraatin harkinnan mukaan vapauttaa vuositilin antamisesta tai annettavien vuositilien tilikautta voidaan pidentää, jos omaisuutta on sijoitettu kohteeseen, josta sitä ei sijoitusta koskevaan sopimukseen otetun ehdon mukaan voida nostaa tai siirtää muualle eikä sijoituksen ehtoja voida muuttaa ilman holhousviranomaisen suostumusta. Tällä hetkellä tällainen sijoituskohde voi olla ainoastaan pankkitalletus.

Jos edunvalvoja haluaa sijoittaa päämiehen varoja edellä tarkoitetulla tavalla, hänen tulee hakea maistraatin suostumus menettelylle (hakemuslomake).  Kun varoja on sijoitettu ns. estotilille, niiden nostamiseen tarvitaan maistraatin maksullinen lupa.

Ennen hakemuksen tekemistä on suositeltavaa olla yhteydessä valvovaan maistraattiin

Sivun alkuun

Edunvalvojan sijainen

Jos edunvalvoja esimerkiksi sairastuu tai matkustaa pitkäksi aikaa ulkomaille, maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä edunvalvojalle sijaisen. Sijaista tarvitaan myös silloin, kun päämiehen etu on ristiriidassa tai saattaa joutua ristiriitaan edunvalvojan edun kanssa.

Edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään, jos päämiehen vastapuolena on edunvalvoja itse. Päämiehensä edustamista koskeva kielto on voimassa myös silloin, jos vastapuolena on joku muu henkilö, jota edunvalvoja edustaa tai joku muu edunvalvojalle läheinen henkilö, esimerkiksi edunvalvojan puoliso.

Jos eturistiriidan olemassaolosta ei olla varmoja, edunvalvoja voi kysyä neuvoa maistraatilta. Sijaisen tehtävä on voimassa niin kauan kuin edunvalvoja on estynyt suorittamasta tehtäväänsä. Edunvalvojan sekä sijaisen on tehtävä yhteinen ilmoitus maistraatille esteen poistuttua.

Sivun alkuun

Alaikäiset lapset

Laki holhoustoimesta koskee myös lapsia. Vanhemmat ovat lain mukaan lapsen edunvalvojia, ellei toisin ole määrätty.

Holhousasioidenrekisteri

Tietyissä tapauksissa myös lapsia koskevia tietoja merkitään holhousasioidenrekisteriin. Jos alaikäinen on osakkaana kuolinpesässä tai hänen osuutensa pesän varoista on arvoltaan yli 20.000 euroa, alaikäisen edunvalvonta rekisteröidään rekisteriin. Samaa menettelyä sovelletaan alaikäisiin, joilla on omaisuutta yli 20.000 euroa.

Erityisistä syistä rekisterimerkintä voidaan tehdä, vaikka omaisuuden arvo olisikin alle 20.000 euroa.

Tilivelvollisuus

Myös vanhemmat, joiden lapset on merkitty holhousasioidenrekisteriin, ovat velvollisia tekemään tilin. Tilivelvollisuuden laajuus sekä tilikauden pituus voivat vaihdella lapsen omaisuuden mukaan.

Maistraatin lupa

Jos vanhemmat haluavat esimerkiksi myydä lapsensa osuuden kiinteistöstä, myyntiin vaaditaan maistraatin lupa. Maistraatti myöntää luvan, jos myynti on lapsen etujen mukainen. Vastaavat säännöt ovat voimassa, jos kiinteistö aiotaan ostaa alaikäisen nimissä.

Riippumatta siitä, onko alaikäisen edunvalvonta rekisteröity holhousasioidenrekisteriin vai ei, kaikkiin alaikäisiin sovelletaan holhoustoimesta annetussa laissa olevia oikeustoimen luvanvaraisuutta ja edunvalvojan esteellisyyttä koskevia säännöksiä.

Sivun alkuun

Jakamaton kuolinpesä

Jos päämiehestä tulee kuolinpesän osakas, edunvalvojan on lähetettävä maistraatille jäljennös perukirjasta kuukauden sisällä perukirjan laatimisesta. Edunvalvojan on päämiehensä puolesta osallistuttava kuolinpesän hoitoon.

Pesää koskeviin oikeustoimiin, kuten kuolinpesään kuuluvan kiinteistön myymiseen, edunvalvojan on haettava lupaa maistraatilta.

Edunvalvoja ei saa tehdä sopimusta kuolinpesän yhteishallinnosta ilman maistraatin lupaa. Sama sääntö koskee perinnöstä luopumista tai päämiehen perintöosuuden luovuttamista, ositusta koskevaa sopimusta tai perinnönjakoa, joka suoritetaan ilman käräjäoikeuden määräämää pesänjakajaa.

Sivun alkuun