Aloitussivu / Ajankohtaista / Verkkomaistraatti avattu, ensimmäinen tarjottava palvelu eurooppalainen perintötodistus

Verkkomaistraatti avattu, ensimmäinen tarjottava palvelu eurooppalainen perintötodistus

27.10.2015

Maistraatit ovat avanneet uuden verkkopalvelun sähköistä asiointia varten. Palvelun avulla asiakas voi hoitaa asiansa helposti digitaalisen palvelukanavan kautta. Ensimmäinen Verkkomaistraatin kautta tarjottava palvelu on eurooppalaisen perintötodistuksen hakeminen. Muita maistraatin palveluita digitalisoidaan vuoden 2016 aikana.

Eurooppalainen perintötodistus yhtenäistää perintöasioiden hoitamista EU:n alueella

Kansainvälisiä perintöasioita koskevaa EU-asetusta sovelletaan 17. elokuuta lähtien. Asetus yhtenäistää ja yksinkertaistaa sellaisten perintöasioiden hoitamista, joilla on liittymiä useampaan jäsenvaltioon. Asetuksella ei ole vaikutusta kansallisten perintöasioiden hoitoon eikä se koske verotusta.

EU-asetus sisältää säännökset siitä, minkä jäsenvaltion tuomioistuin on toimivaltainen kansainvälisessä perintöasiassa ja siitä, minkä valtion lakia perintöasiaan sovelletaan. Asetus sisältää myös säännökset perintöä koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta EU-valtioissa.

Pääsääntönä on, että toimivalta kuolinpesän selvityksessä ja perinnönjaossa on sen jäsenvaltion tuomioistuimella, jossa perittävällä oli kuollessaan asuinpaikka, ja sovellettavaksi tulee tämän valtion laki. Perittävä voi kuitenkin elinaikanaan määrätä testamentilla, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän valinnan tehdessään tai kuollessaan on. Ennen asetuksen soveltamispäivää tehty lainvalinta jää voimaan.

Eurooppalainen perintötodistus käyttöön

17.8.2015 käyttöönotetun eurooppalainen perintötodistuksen avulla perilliset, perintöön suoraan oikeutetut testamentinsaajat ja testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat todistaa asemansa ja valtuutensa toisessa jäsenvaltiossa. Tämä helpottaa perintöasioiden hoitamista tilanteissa, joissa perittävällä oli omaisuutta useissa jäsenvaltioissa.  Perintötodistus koskee vain 17.8.2015 tai sen jälkeen kuolleiden henkilöiden perintöä eikä sitä voi hakea etukäteen.

Eurooppalaista perintötodistusta voi hakea perittävän kuoleman jälkeen siinä valtiossa, jolla on toimivalta perintöä koskevassa asiassa. Todistuksen käyttö on vapaaehtoista. Suomessa perintötodistushakemuksia käsittelee Helsingin maistraatti.

Hinnat

  • Eurooppalainen perintötodistus 180 €
  • Muulle kuin hakijalle annettava jäljennös eurooppalaisesta perintötodistuksesta 30 €
  • Eurooppalaisen perintötodistuksen jäljennöksen voimassaoloajan pidentäminen 30 €

Muutokset huomioon myös Pohjoismaiden kesken

EU:n perintöasetuksen voimaantuloon liittyen Pohjoismaat ovat sopineet perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevaan pohjoismaiseen perintösopimukseen tehtävistä muutoksista, joilla sen lainvalintaa koskevat määräykset on saatettu vastaamaan EU:ssa sovellettavia säännöksiä. EU-asetuksen voimaantulon jälkeen pohjoismaista perintösopimusta sovelletaan Suomessa ja Ruotsissa kuitenkin vain hyvin rajoitetusti.

Poikkeukset

Iso-Britannia ja Irlanti ovat jättäytyneet EU:n perintöasetuksen soveltamisen ulkopuolelle. Tanska ei osallistu EU:n siviilioikeudelliseen yhteistyöhön. Uusi asetus ei sido näitä valtioita.

Lisätietoja:
Helsingin maistraatti, Albertinkatu 25, 00180 Helsinki,
Puh: 029 55 36 999, Email: kirjaamo.helsinki@maistratti.fi