Aloitussivu / Ajankohtaista / Samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen mahdollista maistraateissa maaliskuun alussa

Samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen mahdollista maistraateissa maaliskuun alussa

Avioliittolain ja rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muutokset tulevat voimaan maaliskuun alussa. Parisuhteen rekisteröinti ei enää sen jälkeen ole mahdollista Suomessa, vaan samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton.

Avioliiton esteiden tutkinta

Maistraatit alkavat vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon 1.3.2017 lukien. Ennen kuin avioliittoon vihkiminen voi tapahtua, tulee avioliiton esteet tutkia. Esteiden tutkintaan kuluu seitsemän päivää. Sekä avioliiton että parisuhteen rekisteröinnin estetutkinta on voimassa neljä kuukautta. Avioliittolain muutosten tultua voimaan sekä samaa että eri sukupuolta olevien parien avioliiton estetutkinta suoritetaan samalla tavoin.

Ennen avioliittolain muutoksen voimaantuloa samaa sukupuolta olevat parit voivat pyytää maistraatilta esteiden tutkintaa siten, että se suoritetaan parisuhteen rekisteröinnin estetutkintana. Parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinnasta annettu todistus rinnastetaan avioliiton estetutkintatodistukseen. Samaa sukupuolta oleva pari voidaan näin ollen vihkiä avioliittoon heti 1.3.2017, jos parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkintaa varten pyydetty todistus on vihkimishetkellä voimassa.

Rekisteröidyn parisuhteen muuttaminen avioliitoksi

Rekisteröidyssä parisuhteessa elävä pari voi maaliskuun alusta halutessaan muuttaa parisuhteensa avioliitoksi, jos parisuhde on rekisteröity Suomessa. Parin on tehtävä asiasta ilmoitus maistraatille yhdessä. Rekisteröity parisuhde jatkuu avioliittona ilmoituspäivästä lukien. Rekisteröityä parisuhdetta ei ole pakko muuttaa avioliitoksi, vaan pari voi jatkaa rekisteröidyssä parisuhteessa niin halutessaan. Rekisteröidyn parisuhteen oikeusvaikutukset pysyvät voimassa.

Ilmoitus Suomessa rekisteröidyn parisuhteen muuttamisesta avioliitoksi

Sukunimi

Kun rekisteröity parisuhde muutetaan avioliitoksi, puolisot voivat samalla ilmoittaa ottavansa jommankumman sukunimen yhteiseksi sukunimeksi. Yhteiseksi sukunimeksi ei voi ottaa avioliiton tai parisuhdekumppanuuden kautta saatua nimeä. Jos toisen puolison nimi muuttuu yhteisen sukunimen ottamisen vuoksi, hän voi myös ottaa yhteisen sukunimen edelle henkilökohtaiseen käyttöönsä sukunimen, joka hänellä oli viimeksi naimattomana ollessaan, tai sukunimen, joka hänellä ilmoitushetkellä on (ns. yhdysnimi). Sukunimen muutos näissä tilanteissa on maksuton.

Jatkossa samaa sukupuolta olevan parin solmiessa avioliiton he voivat vihkimisen yhteydessä ilmoittaa ottavansa yhteisen sukunimen tai toinen puoliso voi ottaa käyttöön yhdysnimen. Sukunimen muutos vihkimisen yhteydessä on maksuton.

Lisätiedot

Lisätietoja menettelyistä saa maistraateista.