Lausunnonantajat ottivat aktiivisesti kantaa ehdotukseen maistraattien toimipisteverkon muuttamisesta
 
Aloitussivu / Ajankohtaista / Lausunnonantajat ottivat aktiivisesti kantaa ehdotukseen maistraattien toimipisteverkon muuttamisesta

Lausunnonantajat ottivat aktiivisesti kantaa ehdotukseen maistraattien toimipisteverkon muuttamisesta

Ajatus maistraattien toimipisteverkon osittaisesta supistamisesta on saanut pääosin myönteistä palautetta lausuntokierroksella. Lausunnoissa esitettiin kuitenkin perusteluja joidenkin lakkautettavaksi ehdotettujen yksiköiden säilyttämiselle. Työryhmän ehdotuksen mukaan osa maistraattien yksiköistä korvattaisiin julkisen hallinnon yhteisillä asiakaspalvelupisteillä.

Maistraattien toimipisteverkon supistamista pohtinut työryhmä teki maaliskuussa ehdotuksensa maistraattien toimipisteverkon kokonaistarkastelun pohjalta. Ehdotuksen mukaan 16 yksikköä 41:stä lakkautettaisiin ja niiden palvelut korvattaisiin julkisen hallinnon yhteisillä asiakaspalvelupisteillä. Palvelupisteet on tarkoitus perustaa vaiheittain vuosina 2015–2019. Muutamia pieniä yksiköitä ehdotettiin suljettavaksi tätä nopeammin.

Lausuntoaika työryhmän loppuraportista päättyi 11. huhtikuuta 2014 ja lausuntoja saatiin 31. Loppuraportista antoivat lausuntonsa lähes kaikki maistraatit ja aluehallintovirastot. Kantansa raporttiin kertoivat myös henkilöstöjärjestöt ja useimmat maistraatteja ohjaavat tahot.

Lausunnonantajat suhtautuivat pääosin myönteisesti ajatukseen maistraattien toimipisteverkon jonkinasteisesta supistamisesta. Toimipisteverkon supistaminen ja yksiköiden kokoaminen laajemmiksi kokonaisuuksiksi koetaan tarpeelliseksi muun muassa siksi, että maistraattien tehtäviin on suunnitteilla muutoksia ja käytettävissä on aiempaa vähemmän rahaa ja henkilöstöä.

Lausunnoissa esitettiin kuitenkin perusteluja joidenkin lakkautettavaksi ehdotettujen yksiköiden säilyttämiselle. Osa lausunnonantajista toivoi myös, että vaihtoehtona lakkautukselle tarkasteltaisiin vielä joidenkin yksiköiden erikoistumista tehtäviin, jotka eivät ole sidonnaisia mihinkään paikkakuntaan.

Lausunnoissa esitettiin perusteluja Pietarsaaren, Kristiinankaupungin, Raaseporin, Porvoon, Kotkan, Rauman, Ylivieskan, Hyvinkään, Paraisten, Lohjan ja Salon yksiköiden säilyttämiselle. Työryhmä ehdotti kaikkien näiden yksiöiden lakkauttamista.

Toisaalta osa lausunnonantajista kannatti Paraisten, Salon, Kristiinankaupungin, Pietarsaaren ja Rauman yksiköiden lakkautusta. Suurin osa yksiköistä, joiden lakkauttamista toivottiin harkittavan uudelleen, sijoittui työryhmän loppuraportissa esitetyn pisteytyslistan keskivaiheille.

Pisteytyksessä huomioitiin yksikkökohtaisesti alueen väestöpohja, henkilökohtaista asiointia edellyttävien palvelujen ja suoritteiden määrä sekä yksikön vuoden 2019 arvioitu henkilöstömäärä. Toimipisteverkkoesitykseen vaikuttivat harkinnanvaraisesti myös palveluiden saavutettavuus ja yksikön erityisasema.

Lausunnonantajat pitivät indikaattoreita ja tarkastelun toteutustapaa pääosin perusteltuina. Muutamissa lausunnoissa kritisoitiin kuitenkin yksittäisiä indikaattoreita tai käytettyjä tilastotietoja. Osa toivoi myös, että kokonaisharkinnassa olisi otettu huomioon laajemmin myös muita tekijöitä, kuten paikalliset erityspiirteet.

Useat lausunnonantajat painottivat, että toimipisteverkkoehdotuksen ja yksittäisten pisteiden lakkautusten vaikutukset ja saavutettavat säästöt tulee arvioida huolellisemmin ennen lopullisia päätöksiä. Myös raportissa esitettyä kielellisten vaikutusten arviointia tulisi lausunnonantajien mukaan vielä täydentää. Eräät lausunnonantajat katsoivat, että samalla pitäisi harkita uudelleen erityisesti kaksikielisillä paikkakunnilla sijaitsevien maistraattien yksiköiden lakkautusta.

Toimipisteverkkoehdotuksen valmistumisajankohta herätti yleisesti kritiikkiä. Ehdotus olisi tullut lausunnonantajien mukaan tehdä vasta sitten, kun muiden maistraattien toimintaan vaikuttavien uudistusten vaikutukset ovat selvillä. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi Asiakaspalvelu2014-hanke sekä keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys (VIRSU).

Toimipisteverkkoehdotus ja siitä saatu lausuntopalaute otetaan huomioon valmisteltaessa lopullisia lakkautuspäätöksiä. Ennen lakkautuspäätöksen tekemistä valtiovarainministeriö käy yksityiskohtaisesti läpi kunkin yksikön tilanteen ja pyytää lakkautusesityksestä lausunnot yksikön sijaintikunnalta, asianomaiselta maakunnan liitolta sekä Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksiköltä. Ehdotus ja lausuntopalaute otetaan huomioon myös Asiakaspalvelu2014-hankkeen jatkovalmistelussa ja selvitettäessä maistraattien mahdollista liittämistä aluehallintovirastoihin.


Lisätietoja:

Ylitarkastaja Jaana Salmi, p. 02955 30003, jaana.salmi[at]vm.fi 

Raportista annetut lausunnot ovat luettavissa Valtioneuvoston hankerekisterissä.

Toimipisteverkkotyöryhmän loppuraportti

Tiedote toimipisteverkon kokonaistarkastelusta (13.3.2014)

Asiakaspalvelu2014 -hanke