Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta voimaan 1.4.2011
 
Aloitussivu / Ajankohtaista / Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta voimaan 1.4.2011

Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta voimaan 1.4.2011

1.4.2011 

1.4.2011 tuli voimaan uusi laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Sen tarkoituksena on antaa avopuolisoille suojaa avoliiton päättyessä.

Uuden lain soveltamisala

Laki soveltuu sellaisiin avopuolisoihin, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Laki ei sovellu sellaisiin avoliittoihin, jonka toinen tai kumpikin osapuoli on avioliitossa.

Säännökset soveltuvat niin samaa kuin eri sukupuolta oleviin avopareihin. Laki soveltuu myös sellaisiin avoliittoihin, jotka ovat alkaneet ennen lain voimaantuloa. Toisaalta lakia ei sovelleta sellaisiin avoliittoihin, jotka ovat päättyneet ennen kuin laki tulee voimaan.

Lain tarkoituksena ei ole rinnastaa avopuolisoita aviopuolisoihin. Avopuolisot voivat sopimuksin poiketa valtaosasta ehdotetun lain säännöksistä. Avopuoliso ei kuitenkaan voisi pätevästi luopua oikeudestaan vaatia omaisuuden erottelua tai oikeudestaan hakea pesänjakajan määräämistä sen toimittamiseksi.

Uuden lain vaikutukset

Uuden lain mukaan avopuoliso voi vaatia omaisuuden erottelua avoliiton päätyttyä. Lähtökohtana erottelussa on, että kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa. Irtaimet esineet katsotaan kuitenkin yhteisiksi, jollei voida selvittää, kummalle avopuolisolle tietty esine kuuluu.

Avopuolisolla on oikeus hyvitykseen, jos hän on auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan omaisuuttaan ja omaisuuden jakaminen ainoastaan omistuksen perusteella merkitsisi hyötymistä toisen kustannuksella. Hyvityksen saaminen edellyttää, että epäsuhta avopuolisoiden panostuksissa ei ole vähäinen.

Hyvitykseen oikeuttava panos voi olla esimerkiksi taloustyötä kotona toisen avopuolison kartuttaessa omaisuuttaan työelämässä. Myös merkittävä rakennus- ja korjaustyö tai pitkäaikainen hoivatyö kotona toisen avopuolison hyväksi voi oikeuttaa hyvitykseen.

Pesänjakaja voi toimittaa omaisuuden erottelun

Avopuolisot voivat uuden lain mukaan sopia omaisuuden erottelusta ja hyvityksestä keskenään. Jos sopiminen ei onnistu, erottelua varten voi hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä. Pesänjakaja toimittaa omaisuuden erottelun ja päättää mahdollisesta hyvityksestä. Todisteena erottelusta laaditaan erottelukirja. Jollei pesänjakajaa ole haettu, hyvitysvaatimus voidaan myös viedä käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Oikeus hyvitykseen raukeaa, jos sitä ei ole vaadittu kuuden kuukauden kuluessa omaisuuden erottelusta. Siinä tapauksessa, että avopuolisot eivät erottele omaisuuttaan, oikeus hyvitykseen raukeaa kolmen vuoden kuluttua erilleen muuttamisesta tai avopuolison kuolemasta.

Suoja avopuolison kuoleman varalta

Avopuolison suojaa täydennetään siten, että tämä voi saada toisen avopuolison kuoltua harkinnanvaraista avustusta kuolinpesästä. Avustus voidaan antaa myös käyttöoikeutena omaisuuteen.

Asiakirjojen rekisteröinti

Avoliittoasioiden rekisteriin talletetaan tietoja avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetuista asiakirjoista, joita ovat omaisuuden erottelukirja ja hyvitystä koskeva sopimus tai muu asiakirja. Rekisterin käyttötarkoituksena on kyseisten asiakirjojen rekisteröitäväksi jättämiseen liittyvien oikeusvaikutusten voimaan saattaminen sekä tietojen saattaminen julkisiksi. Asiakirjojen rekisteröiminen suojaa avopuolisoa tai avopuolison perillisiä velkojien takaisinsaantivaatimuksilta konkurssissa tai ulosotossa. Asiakirjat voidaan jättää rekisteröitäväksi missä tahansa maistraatissa. 

Asiakirjojen rekisteröinti koskee vain 1.4.2011 jälkeen purkautuneen avoliiton johdosta tehtävää omaisuuden erottelukirjaa tai hyvitystä koskevaa sopimusta/muuta asiakirjaa. Puolisoiden lisäksi myös kuolleen puolison perilliset voivat vaatia omaisuuden erottelua sekä pesänjakajaa ja ilmoittaa kaikki lain 11§:ssä tarkoitetut asiakirjat rekisteröitäviksi.

Tietoja rekisteriin merkityistä asiakirjoista saa  maistraateista.